Najprostszy i bezpłatny sposób na uzyskanie odpisu z KRS

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS mają być dostępne w Internecie. Nowe regulacje umożliwiają także pobieranie wydruków informacji z rejestru przedsiębiorców odpowiadających odpisowi aktualnemu. Tym samym dokument, którym można zastąpić odpis z KRS, można będzie uzyskać bezpłatnie korzystając z Internetu.


KRS dostępny dla każdego w Internecie

Na mocy art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego została zobowiązana do bezpłatnego udostępniania, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listy dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i europejskich.

Jest to ogromna zmiana w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. Mianowicie już przed 1 stycznia 2012 r. CI KRS udostępniała bezpłatnie dane z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń i innych organizacji poprzez wyszukiwarkę podmiotów KRS funkcjonującą na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/. Z tym że ujawniane były jedynie podstawowe dane (w tym dotyczące ewentualnej upadłości), a w dodatku aktualizowane one były jedynie raz w tygodniu. Tym samym wyszukiwarka ta pełnić mogła jedynie rolę informacyjną. Co więcej, osoba korzystająca z niej ponosiła ryzyko, że dane mogą być nieaktualne.


Odpis z KRS od ręki

Jednak dostęp do wszystkich aktualnych informacji z KRS to tylko część pozytywnych zmian. Ogromne znaczenie praktyczne będzie miała bowiem możliwość uzyskiwania we własnym zakresie i bezpłatnie dokumentu, którym będzie można zastąpić odpis aktualny z KRS (opłata za jego uzyskanie 30 zł). Dokument ten to informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. W myśl art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Cechy te sprecyzowane zostały w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. Chodzi tu o:

 • adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
   
 • formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia,
   
 • identyfikator wydruku.

Wydruk, który ma wszystkie trzy ww. elementy, będzie miał moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego. Oznacza to, że posługiwanie się nim wystarczy, aby np. spółka wylegitymowała się przed kontrahentem, czy w postępowaniu administracyjnym, sądowym.


Uzyskanie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców nie wymaga posługiwania się podpisem elektronicznym ani ponoszenia opłat na rzecz CI KRS.


Podkreślić też warto, że treść działów, rubryk informacji odpowiadających odpisowi jest jedynie przykładowa i zależy od rodzaju danych wpisywanych w przypadku konkretnego podmiotu.

Możliwość przeglądania wszystkich aktualnych danych podmiotów wpisanych do KRS z opcją ich wydruku w myśl przepisów miała pojawić się 1 stycznia 2012 r. Jednakże w rzeczywistości termin ten uległ przesunięciu.

Informacja o tym, kiedy z tych udogodnień będzie można korzystać, powinna pojawić się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Z CI KRS uzyskać można informacje, że trwają prace nad systemem wydawania wydruków. Najprawdopodobniej zostanie on uruchomiony w II kwartale 2012 r.


Po odpis pełny tylko do CI KRS

Poza tym, że CI KRS ma udostępniać w Internecie aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS wraz z możliwością ich wydruku, w dalszym ciągu zajmuje się także wydawaniem odpisów, wyciągów czy zaświadczeń z KRS po złożeniu wniosku. Składa się go w centrali CI KRS (osobiście, korespondencyjnie, elektronicznie) lub w jej oddziale (wyłącznie osobiście). Uzyskanie odpisu z CI KRS drogą elektroniczną wymaga posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Skorzystanie z jednego z powyższych trybów uzyskania dokumentu będzie niezbędne, gdy pojawi się konieczność posłużenia się odpisem pełnym (60 zł). Tego odpisu wydruk nie zastąpi. W odróżnieniu od odpisu aktualnego i odpowiadającej jemu informacji, zawiera on treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu. Tym samym daje możliwość prześledzenia historii spółki i pozwala np. na udokumentowanie, że dana osoba w określonym czasie była wspólnikiem spółki osobowej czy członkiem organu spółki kapitałowej.


Moc e-odpisu

Zmiany od początku roku dotyczą także odpisów (wyciągów, zaświadczeń) wydanych w postaci elektronicznej. Z początkiem tego roku uzyskały one moc dokumentu urzędowego. Do tej pory moc taką miały jedynie odpisy papierowe.

Obecnie odpis elektroniczny może być wykorzystany w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym we właściwym postępowaniu. Jeżeli nie ma takiej ewentualności, wówczas podmiot, który uzyskał odpis elektroniczny, może się nim posłużyć w tym postępowaniu w formie wydruku. Osoba przedkładająca wydruk dołącza do niego oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.

Wygląd wydruku z KRS, którym można zastąpić odpis z KRS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.12.2011 r. w sprawie ustroju i organizacji CI KRS (…) oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. nr 297, poz. 1760)


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 6 (838) z dnia 2012-01-19

Pracownik na urlopie macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.