NOVITA: Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku

2020-06-30 16:30
publikacja
2020-06-30 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_ZWZA_NOVITA_SA_w_dniu_30_06_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen_w_NOVITA_Spolce_Akcyjnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 20
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważnie głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 zostały opublikowane w formie raportów okresowych w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez ZWZA NOVITA SA w dniu 30_06_2020.pdfUchwały podjęte przez ZWZA NOVITA SA w dniu 30_06_2020.pdf Uchwały ZWZA NOVITA S.A. podjęte w dniu 30 czerwca 2020
Polityka wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej.pdfPolityka wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej.pdf Polityka wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej- Załącznik do Uchwały nr 16 ZWZA NOVITA S.A. z dnia 30 czerwca 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2020-06-30 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki