REKLAMA
WEBINAR

NOTORIA SERWIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-29 14:11
publikacja
2023-05-29 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NTS_20230627_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NTS_20230627_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NTS_20230627_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-337) przy ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
NTS_20230627_projekty_uchwal.pdfNTS_20230627_projekty_uchwal.pdf
NTS_20230627_informacje_dla_akcjonariuszy.pdfNTS_20230627_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
NTS_20230627_formularz_glosowania.pdfNTS_20230627_formularz_glosowania.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Artur Sierant Prezes Zarządu
2023-05-29 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki