REKLAMA

NIK: Tylko niewielką część majątku z przestępstw udaje się odzyskać

2020-02-12 10:00
publikacja
2020-02-12 10:00

W Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby sprawne jego odzyskiwanie - twierdzi NIK w opublikowanym w środę raporcie dot. odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

/ fot. Andrzej Hulimka / FORUM

NIK zwraca uwagę, że działania służb i instytucji są rozproszone, nie ma też jednolitego systemu ewidencjonowania odzyskiwania mienia. Ponadto całość procesu odzyskiwania mienia, począwszy od jego zajęcia lub zabezpieczenia do jego faktycznego odzyskania nie była objęta monitoringiem i koordynacją. Podaje, że w latach 2014-2018 udało się odzyskać tylko 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski przestępców oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł.

/ NIK

Tymczasem - jak zaznacza NIK - odzyskiwanie mienia i korzyści pochodzących z przestępstwa, stanowi istotny element w walce z przestępczością i jej skutkami. Przepadek korzyści uzyskanych w drodze przestępstwa może być bowiem skutecznym narzędziem dla zwalczania przestępstw, przynoszącym lepsze efekty niż długoletnia kara pozbawienia wolności.

Przypomina, że w naszym kraju Policja, ABW, Straż Graniczna, CBA, ŻW i KAS, w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych, ujawniają składniki majątkowe sprawców przestępstw. W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania (np. gdy istnieje obawa jego usunięcia) służby te dokonują tymczasowego zajęcia mienia. Dalej, prokuratura na wniosek uprawnionego organu lub z własnej inicjatywy w ramach postępowania przygotowawczego stosuje tzw. zabezpieczenie majątkowe (czyli tymczasowy zakaz przekazywania, niszczenia, przetwarzania, przemieszczania mienia lub rozporządzania nim) w celu zapewnienia możliwości wyegzekwowania orzeczenia w zakresie grzywny, środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. W końcu sąd w wyroku ostatecznie pozbawia sprawcę korzyści i mienia pochodzącego z działalności przestępczej.

/ NIK

NIK zwraca uwagę, że pomimo istotnego znaczenia procesu odzyskiwania mienia w zwalczaniu i zapobieganiu różnym formom przestępczości, do chwili obecnej Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny nie określił roli, jaką ma on odgrywać w kształtowaniu polityki karnej w tym zakresie. Podaje, że do tej pory nie opracowano systemowego dokumentu wyznaczającego długofalowe działania państwa w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Nie sprecyzowano również celów procesu i powiązanych z nimi priorytetów, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej ich koordynacji.

NIK zwraca też uwagę, że wartość zabezpieczonego mienia pozostawała w dysproporcji do szacowanych dochodów, jakie generowała działalność przestępcza w Polsce, pomimo, że w 2018 r. nastąpił znaczący wzrost wartości zabezpieczonego mienia pochodzącego z przestępstw (z blisko 0,5 mld zł do ponad 1 mld zł rok do roku). Według Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości globalne szacunkowe zyski z przestępczości wynoszą od 2,3 do 5,5 proc. PKB. W przypadku Polski szacunkowe zyski przestępców w latach 2014-2018 wyniosły od 217 mld do 520 mld zł, podczas gdy wartość zabezpieczonego mienia w tym okresie to 2,7 mld zł.

"Należy przy tym podkreślić, że Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny w trakcie kontroli nie przedstawił żadnych informacji o wartości ostatecznie skonfiskowanych korzyści pochodzących z przestępstw za lata 2014-2018. Brak rzetelnych danych dotyczących poziomu przestępczości i wysokości spowodowanych w ten sposób strat w mieniu nie pozwala na ocenę, na ile wzrost wartości zabezpieczonego mienia pochodzącego z przestępstw odnotowany w 2018 r. wynikał z wdrożonych zmian prawnych, a na ile ze zmian poziomu przestępczości i wysokości szkód" - czytamy w informacji NIK na temat przeprowadzonej kontroli.

/ NIK

Według NIK wskaźnik zabezpieczeń dokonanych w Polsce odbiegał od wskaźników innych państw europejskich. Jak podaje, według badań Europolu w latach 2010-2014 w państwach UE zostało czasowo zajętych lub zamrożonych ok. 2,2 proc. aktywów pochodzących z przestępstw, a 1,1 proc. tych aktywów zostało ostatecznie skonfiskowanych; w Polsce w podobnej długości okresie, tj. w latach 2014-2018, wartość zabezpieczonego mienia wyniosła ok. 0,8 proc. szacowanych zysków z przestępczości.

NIK zwraca również uwagę na niski odsetek wydawanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym w stosunku do liczby prowadzonych spraw (przeciętnie 4,3 proc.) i to na podstawie przepadku korzyści majątkowej, a więc obligatoryjnego środka, wymierzonego w pozbawianie sprawcy owoców przestępstwa, a także na wartości faktycznie zabezpieczanego mienia (15 399 zł w sprawie). Jednocześnie zauważa, że w 2018 r. przy porównywalnym odsetku wydawanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym jak w latach poprzednich (3,1 proc.), wzrosła średnia wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w sprawie (27,9 tys. zł), w stosunku do średniej wartości zabezpieczeń w latach poprzednich (ok. 12 tys. zł w sprawie).

/ NIK

Z kontroli NIK wynika, że ani Policja, ani Prokuratura nie monitorowały skuteczności instytucji tymczasowego zajęcia mienia. Dane ujęte w systemach ewidencyjnych Prokuratury, Policji i Straży Granicznej nie były ze sobą spójne. W wyniku kontroli krzyżowej między Prokuraturą Krajową, a Komendą Główną Policji i Strażą Graniczną stwierdzono, że spośród objętych kontrolą 121 zapisów w Systemie Informatycznym Prokuratury Libra (SIP Libra) tylko osiem okazało się prawidłowych.

Jak podaje NIK, Ministerstwo Sprawiedliwości gromadziło jedynie dane statystyczne na temat liczby skazanych, wobec których orzeczono przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych, natomiast nie gromadzono danych dotyczących wartości skutecznie wykonanych orzeczeń przepadku. Z kolei w Prokuraturze Krajowej, w okresie objętym kontrolą, nie funkcjonował system pozwalający na dokonanie rzetelnej analizy skuteczności procesu zabezpieczeń majątkowych stosowanych przez prokuratorów. Brak było spójnej informacji o wartości zabezpieczeń majątkowych (w tym w odniesieniu do spraw i osób) według danych zgromadzonych w SIP Libra w stosunku do danych wykazywanych w innych repozytoriach prokuratury i zestawieniach prowadzonych na użytek sprawowanego nadzoru. Według NIK przykładowo kwerenda w 11 wydziałach zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wykazała, że w czterech wydziałach różnica między systemem SIP Libra, a danymi z akt spraw wyniosła co najmniej 59,8 mln zł.

Jak czytamy w raporcie, w wyniku przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne Prokuratury lustracji, stwierdzono m.in., że nie odnotowywanie w systemie SIP Libra wykonania zabezpieczeń majątkowych oraz ich przedmiotu, mimo faktycznego dokonania czynności związanych z zabezpieczeniem; odstąpienia od stosowania zabezpieczenia majątkowego, którego przyczynami był brak ustalenia dotyczącego mienia oraz uzasadnionej obawy niewykonania wyroku sądu; niezasadne odstępowanie od stosowania zabezpieczenia majątkowego; nieadekwatność kwoty zabezpieczeń do przewidywanych kar i środków karnych grożących podejrzanym, na co w wybranych przypadkach jednoznacznie wskazywały dane o stanie majątkowym podejrzanych wynikające z akt sprawy.

NIK podała, że do czasu zakończenia kontroli nie ukończono prac modyfikacyjnych systemu SIP Libra, w którym wyodrębniono rejestr zabezpieczeń majątkowych. Nie rozbudowano także systemu digitalizacji akt w celu wymiany informacji między prokuraturą, a innymi organami władzy publicznej.

/ NIK

Najwyższa Izba Kontroli skierowała wnioski do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o:

  • utworzenie jednolitego systemu zapewniającego należytą ewidencję i zarządzanie zabezpieczonym mieniem oraz sprawną wymianę informacji między powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury a innymi organami procesowymi;
  • opracowanie i wprowadzenie do stosowania przez organy uczestniczące w procesie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw jednolitego słownika pojęciowego w celu zagwarantowania wysokiej jakości i spójności danych wynikających z ujednoliconego podejścia do ich prezentacji;
  • zintensyfikowanie działań legislacyjnych służących kompleksowemu uregulowaniu w prawie krajowym instytucji tzw. konfiskaty in rem oraz postulatów legislacyjnych wynikających ze zidentyfikowanych problemów po przeprowadzonych pracach związanych z opracowaniem metodyki zabezpieczeń majątkowych;
  • opracowanie nowych, bądź zmodyfikowanie istniejących mierników oceny skuteczności procesów systemu odzyskiwania mienia w sposób umożliwiający uwzględnienie efektów działania służb i organów współpracujących w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw oraz umożliwiających dokonanie oceny tego systemu na poziomie strategicznym;
  • gromadzenie informacji i danych oraz wypracowanie zasad pomiaru skuteczności wykonania orzeczeń sądowych o charakterze finansowym.

Kontrola NIK objęła: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Komendę Główną Straży Granicznej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Objęto nią lata 2016–2018. Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (18)

dodaj komentarz
kyd
Czyli "państwo z kartonu" ciąg dalszy. Jak byliśmy bananową republiką postkomunistyczną, tak nadal nią jesteśmy. 1% odzyskanego majątku!?!?
Czy trzeba jakiegoś bardziej namacalnego dowodu że władza i przestępcy to jedna rodzina?
Premier dziarsko obiecuje dochody z VAT, których nie ma szans ściągnąć,
Czyli "państwo z kartonu" ciąg dalszy. Jak byliśmy bananową republiką postkomunistyczną, tak nadal nią jesteśmy. 1% odzyskanego majątku!?!?
Czy trzeba jakiegoś bardziej namacalnego dowodu że władza i przestępcy to jedna rodzina?
Premier dziarsko obiecuje dochody z VAT, których nie ma szans ściągnąć, bo nie zdecydował się na wywalenie do kosza 1mln stron przepisów i orzeczeń, które przedsiębiorca musi czytać żeby udowodnić że nie jest przestępcą.
A już osoba prezesa NIK, :-)
Marian Banaś głównym szeryfem PiS.

Buhaja... lepszego obrazu państwa z paździerzu jeszcze nie widziałem.
marianpazdzioch
Ten sytem zrobiony jest po prostu pod złodziei. Dodatkowo wchodzą regulacje, które rzekomo mają chronić biedotę, jak np. legalizacja zamieszkiwania i niepłacenia czynszów. A prawda jest brutalna. Jak komornik odzyska 30% to jest wielkie święto. Jak 15% to normalka. A wszystko to zwykle po wielu latach nieudolnej egzekucji.Ten sytem zrobiony jest po prostu pod złodziei. Dodatkowo wchodzą regulacje, które rzekomo mają chronić biedotę, jak np. legalizacja zamieszkiwania i niepłacenia czynszów. A prawda jest brutalna. Jak komornik odzyska 30% to jest wielkie święto. Jak 15% to normalka. A wszystko to zwykle po wielu latach nieudolnej egzekucji. Nic dziwnego, że kapitał omija polską pseudogiełdę. Nawalili jakichś MAR-ów, kar, raportowania przez zarząd chodzenia do kbla, czym utrudniają tylko życie uczciwym ludziom. Tymczasem przestępcy śmieją się i robią swoje. Jeśli odzyskiwane jest mniej niż 1% ogólnej kwoty, nawet kary więzienia są symboliczne to po co w ogóle takie prawo, takie państwo? Jednocześnie sądy wymierzają drakońskie (w tym świetle) kary za włamanie do kiosku Ruchu. Gdzie Rzym, a gdzie Krym?
trooper
Ziobro niby taki twardoręki a tu wychodzi na wierzch jego nieudolność, wcale nie mniejsza niż całęgo obecnego obozu rządzącego.
carlito1
Ja od zawsze mówiłem że PiS wykrywa przestępstwa na ileś tam zł... I tylko wykrywa ......:) Tych pieniędzy nie było w Polsce w ten sam dzień.
kamil_androsiuk
Nie zapominajmy o ś.p. Walerianie Pańko, w 1992 uwczesny szef NIK przycyznił się do odkrycia afery FOZZ
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1631229,1,kulisy-smierci-prezesa-nik.read
mith21
No to podważa zupełnie legitymację Ziobry do reform. W tym połączenie prokuratury i ministerstwa sprawiedliwości unią personalną.
wonsz
W cywilizowanym kraju gość praktycznie złapany za rękę na prowadzeniu burdelu w kamienicy, którą dostał w okolicznościach przywodzących na myśl jako żywo aferę reprywatyzacyjną w Warszawie z jednej strony i "dwa samochody od bezdomnego" z drugiej, byłby po prostu skończony. U nas zaś jest bohaterem połowy W cywilizowanym kraju gość praktycznie złapany za rękę na prowadzeniu burdelu w kamienicy, którą dostał w okolicznościach przywodzących na myśl jako żywo aferę reprywatyzacyjną w Warszawie z jednej strony i "dwa samochody od bezdomnego" z drugiej, byłby po prostu skończony. U nas zaś jest bohaterem połowy zdegenerowanego społeczeństwa, bo przyssał się do stołka i podległej mu instytucji publicznej używa do toczenia prywatnej wojenki w imię zemsty. No cóż, jacy udzie, tacy bohaterowie.

trooper
Zgadza się, ale przynajmniej teraz sumiennie wykonuje swoje obowiązki i ściąga na dno inne szumowiny, które uczepiły się stołków na samym szczycie władzy.
wonsz odpowiada trooper
"Sumiennie", to znaczy tam, gdzie jest potrzeba, obiektywnie i bezstronnie. A nie salwa za salwą w jedną opcję. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że CBA czy prokuratura Ziobry sumiennie wykonuje swoje obowiązki, bo zajadle tropi przestępstwa wszystkich wrogów PiSu. A przypominam, że NIK powinien też kontrolować "Sumiennie", to znaczy tam, gdzie jest potrzeba, obiektywnie i bezstronnie. A nie salwa za salwą w jedną opcję. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że CBA czy prokuratura Ziobry sumiennie wykonuje swoje obowiązki, bo zajadle tropi przestępstwa wszystkich wrogów PiSu. A przypominam, że NIK powinien też kontrolować samorządy, NGOsy, firmy korzystające z publicznych pieniędzy... A nie tylko rząd, NBP i TVP.

Jest wg mnie jedna osoba w Polsce, która swoje obowiązki wykonuje sumiennie - Bodnar. Gość, który ujmie się i za katolikiem prześladowanym przez IKEĘ, i za prawami LGBT i za mordercą dzieci i za pedofilem wpisanym do rejestru - bo na tym polega jego praca. Praca, moim zdaniem, często zbędna i szkodliwa - ale nie mogę odmówić facetowi tego, że wykonuje ją dobrze. Taki przykład, dla kontrastu z mściwym przekręciarzem na krucjacie.

Powiązane: Raport NIK

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki