REKLAMA
Tour de spółki

NEWAG S.A.: Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych

2019-09-17 11:18
publikacja
2019-09-17 11:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka w konsorcjum ze spółką zależną NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Nowym Sączu (łącznie jako „Konsorcjum”) zawarły umowę z PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Konsorcjum na rzecz PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) 31 lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi.

Dostawy Lokomotyw zostaną wykonywane w latach 2019-2022 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Wartość Umowy wynosi 518 905 112,06 PLN netto.

Konsorcjum wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 2 % wartości Umowy brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Konsorcjum udzieli gwarancji jakości i rękojmi na Lokomotywy na okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego każdej z Lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów Lokomotyw.

Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Konsorcjum w razie opóźnienia w dostawach Lokomotyw, nienależytego wykonanie innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Umowa przewiduje ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10 % wynagrodzenia umownego netto. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
2019-09-17 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki