REKLAMA

NEWAG S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

2021-02-03 15:29
publikacja
2021-02-03 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-03
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dalej: „Akcja”).

Zgodnie z w/w oświadczeniem rejestracja Akcji w depozycie nastąpi pod warunkiem jej dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLNEWAG00012, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Powyższe wynika z ustawowego obowiązku dematerializacji Akcji, która dotychczas miała postać materialną.

Szczegółowa podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-03 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2021-02-03 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki