MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.

2020-06-18 15:24
publikacja
2020-06-18 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-18
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.
z siedzibą w Katowicach na dzień 15 lipca 2020 r.
¬
Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 lipca 2020 roku, o godzinie 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie
się w siedzibie Spółki.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki
za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny
sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, wnio
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oce
sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie
podziału zysku netto za 2019 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
2019.
10. Podział zysku netto za 2019 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Przyjęcie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A.”
13. Zamknięcie obrad.Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa
w zwyczajnym walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 29 czerwca 2020 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela
i akcji imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż
w dniu 19 czerwca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 30 czerwca 2019 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Tokarskiej 6 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 10 - 14 lipca 2020 roku w godzinach
od 8.00 do 15.00 w pokoju 201 (sekretariat). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@moj.com.pl .Sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A.
i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spółki/walne zgromadzenia udostępnia
do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej:
- osoba fizyczna - Pełnomocnictwo – osoba prywatna.doc,
- osoba prawna - Pełnomocnictwo – osoba prawna.doc.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze po uzupełnieniu należy wysłać w formacie PDF na adres elektroniczny sekretariat@moj.com.pl .
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa a także: liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła scan udzielonego pełnomocnictwa, scan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę
i ustanowionego pełnomocnika..
W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła scan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: sekretariat@moj.com.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów
nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MOJ S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.
Spółka udostępnia pod adresem internetowym : www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spółki//walne zgromadzenia wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.


Prawa akcjonariuszy.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone na piśmie Zarządowi MOJ S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 24 czerwca 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone, za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spółki/walne zgromadzenia - formularz zgłoszenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projektów uchwał.doc , w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@moj.com.pl,
bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spółki/walne zgromadzenia - formularz zgłoszenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projektów uchwał.doc. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@moj.com.pl
bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.
Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. tak i w tym przypadku Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.
Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 4065 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych
nie postanowił o możliwości brania udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wobec tego nie będzie możliwe uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie też możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza takiej możliwości nie dopuszcza
się oddawania głosu drogą korespondencyjną.Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej MOJ S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie
po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.moj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Spółka - Informacje
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2020-06-18 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki