REKLAMA

LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r.

2021-04-13 16:30
publikacja
2021-04-13 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
opinie-zarzadu-2021-04-13.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc-uchwal-2021-04-13.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc-uchwaly-akcjonariusz-2021-04-13.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 kwietnia 2021 r. („NWZ”), wraz z wynikami głosowania oraz treść opinii Zarządu Spółki uzasadniających powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
1. uchwała nr 7 NWZ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego została poddana pod głosowanie oraz przyjęta w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki na podstawie uprawnienia przewidzianego w art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych. W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki zmienionego projektu uchwały nr 7 NWZ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki wydał nową opinię dołączoną do tej uchwały, uzasadniającą powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych na jej podstawie oraz proponowaną cenę emisyjną;
2. NWZ postanowiło o odstąpieniu od głosowania nad uchwałami w sprawie: 1) wprowadzenia programu motywacyjnego; 2) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M; 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; oraz 4) zmiany statutu związanej z ustanowieniem nowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także o usunięciu tych uchwał z porządku obrad, przewidującego podjęcie tych uchwał w punkcie 7;
3. podczas obrad NWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
4. podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
opinie-zarzadu-2021-04-13.pdfopinie-zarzadu-2021-04-13.pdf Opinia Zarządu
tresc-uchwal-2021-04-13.pdftresc-uchwal-2021-04-13.pdf Treść uchwał
tresc-uchwaly-akcjonariusz-2021-04-13.pdftresc-uchwaly-akcjonariusz-2021-04-13.pdf Treść uchwał akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Wojciech Byj Prezes Zarządu Marek Moszkowicz
2021-04-13 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki