97,3600 zł
1,04% 1,0000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.000.000.000 zł, opłaconym w całości (dalej „KGHM Polska Miedź S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się 19 grudnia 2019 roku, początek o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/.

2. Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych,
b) zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych,
c) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
d) obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk,
e) wprowadzenia w spółkach wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
8. Zamknięcie obrad.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 3 grudnia 2019 roku („Dzień Rejestracji”).

4. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami KGHM Polska Miedź S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. 3 grudnia 2019 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz,
b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do 4 grudnia 2019 roku (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go w trakcie rejestracji akcjonariusza w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Lista akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16, 17 i 18 grudnia 2019 roku w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, budynek D-4, pokój nr 207) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres email: wza@kghm.com. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są aktualnie wpisane w rejestrze, należy załączyć kopię pełnego odpisu z rejestru lub inny dokument upoważniający do udzielenia pełnomocnictwa przez ww. osoby, np. uchwałę organu akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 listopada 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin z oznaczeniem „Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@kghm.com. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy załączyć uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni załączyć inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin z oznaczeniem „Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.” lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@kghm.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy załączyć uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni załączyć inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

8. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z KGHM Polska Miedź S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
Komunikacja akcjonariuszy z KGHM Polska Miedź S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@kghm.com.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.
Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do KGHM Polska Miedź S.A., jak również przez KGHM Polska Miedź S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG.

9. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com, w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@kghm.com najpóźniej do 18 grudnia 2019 roku do godz. 15:00.
Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – powinni potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są wpisane w aktualnym rejestrze, należy załączyć kopię pełnego odpisu z rejestru lub inny dokument upoważniający do udzielenia pełnomocnictwa przez ww. osoby, np. uchwałę organu akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących do jego identyfikacji.

10. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

KGHM Polska Miedź S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

11. Dopuszczenie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

12. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

13. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w tym projekty uchwał oraz wniosek Akcjonariusza Skarbu Państwa zawierający uzasadnienie projektów uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie lub w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, od dnia ogłoszenia do 19 grudnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie.

15. Projektowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie:

W § 12 ust. 3 skreśla się punkt 5 w brzmieniu:
„Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.”

§ 20 ust. 2 pkt 6):
Dotychczasowa treść:
„6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt. 1,”.

Otrzymuje brzmienie:
„6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1,”.

W § 20 ust. 2 pkt 9) wykreśla się „(Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.)”.

W § 20 ust. 2 pkt 13 wykreśla się:
„lit. a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia);”

W § 20 ust. 2 pkt 16) wykreśla się „(Dz.U. z 2017 r., poz. 229)”.

§ 20 ust. 2 pkt 17):
Dotychczasowa treść:
„17) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”.

Otrzymuje brzmienie:
„17) przyjmowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”.

§ 20 ust. 3 pkt 1):
Dotychczasowa treść:
„1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,”.

Otrzymuje brzmienie:
„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,”.

§ 20 ust. 3 pkt 3) - 5):
Dotychczasowa treść:
„3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
4) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

Otrzymuje brzmienie:
„3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”.

W § 20 ust. 3 dodaje się pkt 6) - 9) w następującym brzmieniu:
„6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 50 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
­ rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
­ cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
­ rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
­ cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 50 000 000 złotych, lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:
a) 50 000 000 złotych, lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

9) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
a) 50 000 000 złotych, lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”.

W § 29 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 pkt 6 lub 7, nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu”.

§ 33¹:
Dotychczasowa treść:

„§33¹.
1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuję, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO 2 oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej;
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-c);
e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
7) Przetarg przeprowadza się w formach:
a) przetargu ustnego,
b) przetargu pisemnego.
8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”.

Otrzymuje brzmienie:

„§ 33¹
1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:
1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO 2 oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu
w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
3) W przetargu lub aukcji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,
e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
9) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”.

§ 34 ust. 3 i 4:
Dotychczasowa treść:
„3. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.”.

Otrzymuje brzmienie:
„3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:
a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20, art. 23, z uwzględnieniem art. 18a i art. 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.”.

16. Informacje porządkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na dwie godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 19 grudnia 2019 roku od godz. 09:00.

Prosimy pamiętać o posiadaniu dowodu tożsamości przy rejestracji akcjonariusza w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: wza@kghm.com.

Zaleca się przesyłanie zeskanowanych dokumentów stanowiących podstawę do rejestracji uczestników na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub przynajmniej wykazów reprezentowanych przez pełnomocnika akcjonariuszy w kolejności alfabetycznej na adres: wza@kghm.com.

Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienie Spółki przewidziane w punkcie 9 Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej lub korporacyjnej – w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych.

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem liczby głosów im przysługujących.

17. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 76/ 74 78 381 lub adresem e-mail: wza@kghm.com.

18. Transmisja obrad w czasie rzeczywistym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie dostępna będzie informacja o adresie strony internetowej, na której odbędzie się transmisja internetowa w czasie rzeczywistym z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Spółki przy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, Sala im. Jana Wyżykowskiego. Link do transmisji z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia również będzie dostępny w sekcji Inwestorzy/Kalendarz Finansowy.

Nagranie transmisji video z obrad będzie dostępne na stronie internetowej Spółki w sekcji Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie/ NWZ 2019.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Announcement by the Management Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
with its registered head office in Lubin on the convening of an
Extraordinary General Meeting


1. Date, time and place of the Extraordinary General Meeting


The Management Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, with its
registered head office in Lubin, at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48,
59-301 Lubin, entered into the register of entrepreneurs kept by the
Regional Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, Section IX (Economic)
of the National Court Register, entry number KRS 0000023302, tax
identification number (NIP) 692-000-00-13, with fully paid-up share
capital of PLN 2 000 000 000 (“KGHM Polska Miedź S.A.” or “Company”),
acting in accordance with art. 399 § 1 in connection with art. 400 § 1
and art. 402 1 of the Commercial Partnerships and Companies Code, hereby
convenes an Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.,
which will take place on 19 December 2019, beginning at 11:00 a.m. at
the head office of the Company in Lubin, at the address ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall).


2. Agenda:


1. Opening of the Extraordinary General Meeting.


2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.


3. Confirmation of the legality of convening the Extraordinary General
Meeting and its capacity to adopt resolutions.


4. Acceptance of the agenda.


5. Adoption of resolutions on amending the “Statutes of KGHM Polska
Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin”.


6. Adoption of resolutions on:


a) the disposal of non-current assets,


b) principles and procedures for the disposal of non-current assets,


c) rules of procedure when concluding agreements for legal services,
marketing services, public relations services and social communication
services, and advisory services associated with management,


d) the obligation to submit a report on the application of best
practices,


e) implementation of the principles stipulated in the Act on the
principles of state assets management in companies in which the Company
is the parent entity.


7. Adoption of resolutions on changes to the composition of the
Supervisory Board of the Company KGHM Polska Miedź S.A.


8. Closing of the General Meeting.


3. Date of registration of participation in the Extraordinary General
Meeting


The date of registration of participation in the Extraordinary General
Meeting of the Company is 3 December 2019 (“Date of Registration”).


4. A shareholder’s right to participate in the Extraordinary General
Meeting


Only persons that were shareholders of KGHM Polska Miedź S.A. as at the
Date of Registration have the right to participate in the Extraordinary
General Meeting of the Company, i.e. those persons who:


a) have registered shares of the Company on a securities account sixteen
days prior to the date of the Extraordinary General Meeting of the
Company (i.e. on 3 December 2019); and


b) no earlier than after the announcement on convening the Extraordinary
General Meeting and no later than by 4 December 2019 (inclusive) request
the entity which maintains their securities account to issue a
registered certificate confirming the right to participate in the
Extraordinary General Meeting of the Company.


It is recommended that shareholders obtain the above-mentioned
certificate confirming the right to participate and have it during the
registration of shareholders on the day of the Extraordinary General
Meeting of the Company.


5. List of shareholders


The Company shall determine the list of shareholders entitled to
participate in the Extraordinary General Meeting of the Company based on
the specification provided to the Company by the National Depository for
Securities (KDPW). 


The above-mentioned specification is prepared based on the information
provided by entities maintaining shareholders securities accounts, on
the basis of issued registered certificates confirming the right to
participate in the Extraordinary General Meeting of the Company.


For three work days prior to the date of the Extraordinary General
Meeting, i.e. on 16, 17 and 18 December 2019, from 7.30 a.m. until 3.30
p.m., the list of shareholders entitled to participate in the
Extraordinary General Meeting of the Company will be displayed for view
at the Company’s head office (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301
Lubin, building D-4, room number 207).


A shareholder may request that the list of shareholders entitled to
participate in the Extraordinary General Meeting of the Company be sent
to them free of charge by e-mail by providing the e-mail to which the
list should be sent. A request for the list of shareholders should be
submitted to the head office of the Company or sent to the e-mail:
wza@kghm.com. The request should be prepared in written form and signed
by the shareholder or his/her representatives and, in the case of:


a) shareholders being individuals – should attach a copy of the
registered certificate confirming the right to participate in the
Extraordinary General Meeting of the Company,


b) shareholders being legal entities and organisational units without
legal personality, which were granted legal capacity under the law –
should confirm the authorisation to act on behalf of the entity by
attaching a copy of a current extract from an appropriate register or
other document confirming the authority of an individual (or
individuals) to represent the shareholder in the Extraordinary General
Meeting of the Company (e.g. a continuous proxy authority), and if a
proxy authority was granted by persons that are no currently registered
in the register by attaching a copy of a full extract from the register
or other document authorising the granting of proxy authority by the
aforementioned persons, e.g. a resolution of a shareholder’s body. If a
shareholder is not required to be entered into the register, his/her
representatives should present other documentation confirming the
existence of a principal.


c) requests made through a proxy – should attach the proxy authority to
make such a request signed by the shareholder (or continuous proxy
authority), and in the case of a proxy other than an individual – a copy
of an extract from an appropriate register, confirming the authority of
the person signing to act on behalf of the proxy.


6. A shareholder’s right to request the inclusion of certain issues in
the agenda of the Extraordinary General Meeting


A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share
capital have the right to request the inclusion of certain issues in the
agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company. This request
should be submitted to the Management Board of the Company no later than
21 days prior to the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. by
28 November 2019. The request should include a justification or a
proposed resolution on the proposed point of the agenda. The request may
be submitted in writing, addressed as “the General Meeting of KGHM
Polska Miedź S.A.” at the head office of the Company at ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, or in electronic form sent to the
following e-mail of the Company: wza@kghm.com. The
Shareholder/Shareholders should provide proof of ownership of the
appropriate number of shares as at the date the request is submitted,
attaching to the request a registered certificate confirming the right
to participate in the Extraordinary General Meeting of the Company or
other document which is equivalent to the certificate, and in the case
of:


a) shareholders being individuals – should attach a copy of the
registered certificate confirming the right to participate in the
General Meeting of the Company,


b) shareholders being legal entities and organisational units without
legal personality, which were granted legal capacity under the law –
should attach the authorisation to act on behalf of the entity by
attaching a copy of a current extract from an appropriate register or
other document confirming the authority of an individual (or
individuals) to represent the shareholder in the General Meeting (e.g. a
continuous proxy authority). If a shareholder is not required to be
entered into the register, his/her representatives should attach other
documentation confirming the existence of a principal.


c) requests made through a proxy – should attach the proxy authority to
make such a request signed by the shareholder (or continuous proxy
authority), and in the case of a proxy other than an individual – a copy
of an extract from an appropriate register, confirming the authority of
the person signing to act on behalf of the proxy.


7. A shareholder’s right to submit proposed resolutions


A shareholder or shareholders of the Company representing at least 1/20
of the share capital have the right to submit in writing, addressed as
“the General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.” at the head office of
the Company at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, or in
electronic form sent to the following e-mail: wza@kghm.com, prior to the
date of the Extraordinary General Meeting, proposed resolutions
regarding issues included in the agenda of the Extraordinary General
Meeting, or issues which are to be included in the agenda.


The Shareholder/Shareholders should provide proof of ownership of the
appropriate number of shares as at the date the request is submitted,
attaching to the request a registered certificate confirming the right
to participate in the Extraordinary General Meeting of the Company or
other document, which is equivalent to the certificate and in the case
of:


a) shareholders being individuals – should attach a copy of the
registered certificate confirming the right to participate in the
General Meeting of the Company,


b) shareholders being legal entities and organisational units without
legal personality, which were granted legal capacity under the law –
should attach the authorisation to act on behalf of the entity by
attaching a copy of a current extract from an appropriate register or
other document confirming the authority of an individual (or
individuals) to represent the shareholder in the General Meeting (e.g. a
continuous proxy authority). If a shareholder is not required to be
entered into the register, his/her representatives should attach other
documentation confirming the existence of a principal.


c) requests made through a proxy – should attach the proxy authority to
make such a request signed by the shareholder (or continuous proxy
authority), and in the case of a proxy other than an individual – a copy
of an extract from an appropriate register, confirming the authority of
the person signing to act on behalf of the proxy.


In addition, each of shareholders entitled to participate in the
Extraordinary General Meeting of the Company may, during the said
General Meeting, submit proposed resolutions respecting issues included
in the agenda of the General Meeting.


8. Electronic communication by shareholders with KGHM Polska Miedź S.A.


Within the scope provided for by the Commercial Partnerships and
Companies Code, shareholders may contact the Company using electronic
means of communication.


Shareholders may communicate with KGHM Polska Miedź S.A. in electronic
form through the e-mail: wza@kghm.com.


The shareholder bears the risk associated with the use of electronic
means of communication.


Together with documents provided by a shareholder in electronic form,
which were originally prepared in a language other than Polish, the
shareholder should provide a Polish translation of these documents.


All documents sent in electronic form by a shareholder to KGHM Polska
Miedź S.A., as well as by KGHM Polska Miedź S.A. to a shareholder,
should be scanned in the PDF or JPEG format.


9. Means of exercising voting rights by a proxy


A shareholder may participate in the Extraordinary General Meeting of
the Company and exercise his/her right to vote either in person or
through a proxy/proxies.


The authority to vote through a proxy should be granted in written form
or in electronic form. The granting of proxy authority in electronic
form does not require to provide of a secure electronic signature.


Forms for voting through a proxy are placed on the Company’s website,
www.kghm.com, in the section Investors/Corporate Governance/General
Meeting. The Company does not require use of the above-mentioned forms
for granting proxy authority.


The Management Board of the Company also announces that, in a case
wherein proxy authority is granted by a shareholder together with voting
instructions, the Company will not verify as to whether the given proxy
has voted according to the voting instructions received from
shareholders. Consequently, the Management Board of the Company hereby
announces that voting instructions should be given solely to the said
proxy.


A shareholder is required to send to the Company information on the
granting of proxy authority in electronic form to the e-mail address:
wza@kghm.com by 3:00 p.m. on 18 December 2019. A scan of the proxy
document granted on the form provided by the Company (or prepared by the
shareholder, containing at least the same data and information) must be
attached to the information on the granting of proxy authority in
electronic form, and in the case of:


a) shareholders being individuals - should attach a copy of the
registered certificate confirming the right to participate in the
Extraordinary General Meeting of the Company,


b) shareholders being legal entities and organisational units without
legal personality, which were granted legal capacity under the law –
should confirm the authorisation to act on behalf of the entity by
attaching a copy of a current extract from an appropriate register or
other document confirming the authority of an individual (or
individuals) to represent the shareholder in the Extraordinary General
Meeting of the Company (e.g. a continuous proxy authority), and if a
proxy authority was granted by persons that are not registered in the
current register, a copy of a full extract from the register or other
document authorising to grant the proxy authority by the aforementioned
persons, e.g. a resolution of a shareholder’s body should be attached.
If a shareholder is not required to be entered into the register,
his/her representatives should present other documentation confirming
the existence of a principal.


In the case of proxy authority being granted to a further proxy,
continuous proxy authority must be submitted along with documentation
indicating the authority to act on behalf of previous proxies. 


The principles described above do not release the proxy from the
requirement to present documents used to identify the said proxy during
the preparation of the attendance roster of persons entitled to
participate in the General Meeting of the Company.


10. Verification of the validity of proxy authority and shareholder and
proxy identification


KGHM Polska Miedź S.A. will take appropriate steps to determine the
identity of a shareholder and a proxy in order to verify the validity of
proxy authority granted in electronic form. Verification may include in
particular questions addressed to the shareholder and/or proxy in
electronic form or by telephone in order to confirm the granting of
proxy authority and its scope. The Company hereby provides due notice,
however, that in such a case the failure to answer questions asked in
the course of verification shall be treated as a failure to verify the
validity of proxy authority, and shall represent the basis to refuse
admittance of the proxy to participate in the Extraordinary General
Meeting of the Company.


The above-mentioned principles regarding the means of granting proxy
authority also have application with reference to revoking proxy
authority granted in electronic form.


11. Admission to participation in the Extraordinary General Meeting


Shareholders will be admitted to participation in the Extraordinary
General Meeting of the Company upon presentation of proof of identity,
and proxies:


a) in the case of proxy authority granted in written form - upon
presentation of proof of identity and valid proxy authority granted in
written form,


b) in the case of proxy authority granted in electronic form - upon
presentation of proof of identity.


Representatives of legal entities and organisational units without legal
personality should also present current extracts from appropriate
registers, listing persons authorised to represent the said entities as
well as other documents confirming the authority of the said individual
(individuals) to represent the shareholder at the Extraordinary General
Meeting of the Company (e.g. continuous proxy authority). 


Proxy authorities and other required documents confirming the right of
the shareholder or his/her representative to participate in the
Extraordinary General Meeting of the Company will be attached by the
Company to the book of minutes.


12. Possibility and means of participating in the Extraordinary General
Meeting through the use of electronic means of communication


The Statutes do not provide for the possibility of participation in or
the expression of one’s opinion during the Extraordinary General Meeting
through the use of electronic means of communication.


13. The exercise of voting rights through correspondence or through the
use of electronic means of communication


The Bylaws of the General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its
registered head office in Lubin do not provide for the possibility of
exercising voting rights through correspondence or through the use of
electronic means of communication.


14. Access to documentation


Persons entitled to participate in the Extraordinary General Meeting may
obtain the full text of documentation which is to be presented to the
Extraordinary General Meeting of the Company, including proposed
resolutions and the request of the State Treasury as a Shareholder with
a justification of proposed resolutions, on the Company’s website,
www.kghm.com - in the section Investors/Corporate Governance/General
Meeting, or in printed form at the request of an entitled person, at the
head office of the Company at the address: ul. Marii Skłodowskiej-Curie
48, 59-301 Lubin, during the period from the date of the announcement to
19 December 2019, from 8:00 a.m. to 3:00 p.m.


The Company will provide all information regarding the Extraordinary
General Meeting of the Company on the Company’s website, www.kghm.com in
the section Investors/Corporate Governance/General Meeting.


15. Proposed amendments to the Statutes of KGHM Polska Miedź Spółka
Akcyjna with its registered head office in Lubin


Pursuant to art. 402 § 2 of the Commercial Partnerships and Companies
Code, we hereby present the proposed amendments to the Statutes of KGHM
Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin: 


In § 12 sec. 3 point 5 is deleted with the following wording:


“The date for accepting offers may not be shorter than 14 days from the
date of publication of the announcement on the qualification
proceedings.”


§ 20 sec. 2 point 6):


Current wording:


“6) choosing an auditor to audit the statements referred to in point 1,”.


Is given the following wording:


“6) choosing an auditing firm to audit the statements referred to in
point 1,”.


In § 20 sec. 2 point 9) “(Journal of Laws of 2016, item 1202 with
subsequent amendments)” is deleted.


In § 20 sec. 2, in point 13, the following is deleted:


“a) the purchase and sale of real estate, of perpetual usufruct or of a
stake in real estate (this does not require a resolution of the General
Meeting);”.


In § 20 sec. 2 point 16), “(Journal of Laws from 2017 item 229)” is
deleted.


§ 20 sec. 2 point 17):


Current wording:


“17) providing an opinion on the report prepared by the Management Board
on representation expenses, expenses incurred on legal services,
marketing services, public relations services and social communication
services, and advisory services associated with management,”.


Is given the following wording:


“17) approval of the reports prepared by the Management Board on:
representation expenses, expenses incurred on legal services, marketing
services, public relations services and social communication services,
and advisory services associated with management, as well as a report on
the application of best practices defined by article 7 section 3 of the
Act of 16 December 2016 on the principles of state assets management,”.


§ 20 sec. 3 point 1):


Current wording:


“1) agreements for legal services, marketing services, public relations
services and social communication services, and advisory services
associated with management, if the total expected remuneration for
providing such services exceeds the net amount of PLN 500 000 per year,”.


Is given the following wording:


“1) conclusion of agreements for legal services, marketing services,
public relations services and social communication services, and
advisory services associated with management, if the total expected
remuneration for providing such services in the agreement or other
agreements entered into with the same entity exceeds the net amount of
PLN 500 000 per year,”.


§ 20 sec. 3 points 3) – 5):


Current wording:


“3) agreements for legal services, marketing services, public relations
services and social communication services, and advisory services
associated with management, in which the maximum amount of remuneration
is not determined,


4) donations or other agreements with similar implications, with a value
exceeding PLN 20 000 or 0.1% of total assets pursuant to the Act of 29
September 1994 on accounting, determined based on the most recently
approved financial statements,


5) discharge of debt or other agreements with similar implications with
a value exceeding PLN 50 000 or 0.1% of total assets pursuant to the Act
of 29 September 1994 on accounting, determined based on the most
recently approved financial statements.”


Is given the following wording:


“3) conclusion of agreements for legal services, marketing services,
public relations services and social communication services, and
advisory services associated with management, in which the maximum
amount of remuneration is not determined,


4) conclusion of donation agreements or other agreements with similar
implications, with a value exceeding PLN 20 000 or 0.1% of total assets
pursuant to the Accounting Act of 29 September 1994, determined based on
the most recently approved financial statements,


5) conclusion of debt discharge agreements or other agreements with
similar implications, with a value exceeding PLN 50 000 or 0.1% of total
assets pursuant to the Accounting Act of 29 September 1994, determined
based on the most recently approved financial statements.”.


In § 20 sec. 3 points 6) - 9) are added, with the following wording:


“6) disposing of the components of non-current assets pursuant to the
provisions of the Accounting Act of 29 September 1994, classified as
intangible assets, property, plant and equipment or long-term
investments, including their use as a contribution to a company or
cooperative, if the market value of such components exceeds PLN 50 000
000 or 5% of the value of total assets pursuant to the Accounting Act
established on the basis of the most recently approved financial
statements, as well as making such components available for use by
another entity for a period longer than 180 days in a calendar year, on
the basis of a legal act, if the market value of the subject of the
legal act exceeds PLN 1 000 000 or 5% of the total value of assets, with
the proviso that making an asset available for use in the case of:


a) rental agreements, lease agreements and other agreements making an
asset available for use by other entities for consideration – the market
value of the subject of a legal act shall be understood as the value of
benefits for:


­ one year – if an asset is made available for use on the basis of
agreements entered into for an unspecified period of time,


­ the whole term of an agreement – for agreements entered into for a
specified period of time,  


b) commodate agreements and other agreements making an asset available
for use, free of charge by other entities – the market value of the
subject of a legal act shall be understood as the equivalent of benefits
which would be available in the case of entering into a rental or lease
agreement for:


­ one year – if an asset is made available for use on the basis of an
agreement entered into for an unspecified period of time,


­ the whole term of an agreement – for agreements entered into for a
specified period of time,


7) acquiring components of non-current assets pursuant to the Accounting
Act of 29 September 1994 whose value exceeds:


a) PLN 50 000 000, or


b) 5% of the value of total assets pursuant to the Accounting Act of 29
September 1994 established on the basis of the most recently approved
financial statements,


8) subscribing for or acquiring shares in another company whose value
exceeds:


a) PLN 50 000 000, or


b) 10% of the value of total assets pursuant to the Accounting Act of 29
September 1994 established on the basis of the most recently approved
financial statements,


9) disposing of shares in another company whose market value exceeds:


a) PLN 50 000 000, or


b) 10% of the value of total assets pursuant to the Accounting Act of 29
September 1994 established on the basis of the most recently approved
financial statements.”.


In § 29 sec. 5 is added, with the following wording:


“5. The acquisition and disposal of real estate, of perpetual usufruct
or of a stake in real estate does not require a resolution of the
General Meeting. Subject to § 20 section 3 point 6 or 7, the acquisition
and disposal of real estate, of perpetual usufruct or of a stake in real
estate requires a resolution of the Management Board”.


§33 1:


Current wording: 


„§33 1.


The disposal by the Company of non-current assets, as defined in the Act
of 29 September 1994 on accounting, with a value exceeding 0.1% of total
assets, determined based on the most recently approved financial
statements, shall be carried out by way of a tender, unless the value of
the assets disposed of does not exceed PLN 20 000.


2. The Company may dispose of non-current assets without carrying out a
tender, if:


1) the subject of the agreement are shares or other non-current
financial assets or licenses, patents or other industrial copyrights or
know-how, if a resolution of the Supervisory Board sets the conditions
and the terms of sale other than by a public tender,


2) disposal is made as part of liquidation proceedings, on terms set by
a resolution of the General Meeting with due regard to individual
provisions,


3) the subject of the disposal is housing owned by the company, and sale
is made for a price not lower than 50 % of its market value, to a tenant
or to a person closely related to and permanently cohabiting with said
tenant pursuant to art. 4 point 13 of the Act of 21 August 1997 on
property management; the price shall be set with due regard to the fact
that the subject of the sale is occupied housing; the value of
improvements carried out by the tenant shall be counted against the
price of the housing,


4) in other justified instances, at the request of the Management Board,
for the price and on terms set by a resolution of the Supervisory Board,


5) disposal is made to subsidiaries,


6) the subject of the disposal are rights to the emission of CO 2 and
their equivalents.


3. Non-current assets shall be disposed of using the following procedure:


1) An announcement of a tender shall be placed in the Public Information
Bulletin on the official website of the Minister of Energy, on the
website of the Company, in a visible, publically-available place at the
Company’s head office and in other places which are customarily used for
such announcements.


2) The tender may be held no sooner than 14 days from the date the
tender is announced.


3) The following may not participate as bidders:


a) Members of the Company’s Management Board and Supervisory Board;


b) the business entity conducting the tender and Members of its
Management Board and Supervisory Board;


c) persons responsible for handling the tender process;


d) spouses, children, parents and siblings of the persons mentioned in
points a)-c);


e) persons who are in such a legal or factual relationship with the
person conducting the tender, that legitimate doubts could be raised as
to the impartiality of the person conducting the tender.


4) A condition for participating in the tender shall be a security
deposit of at least 5% of the asking price of the non-current assets
being sold. The rules referred to in sec. 8 may call for a higher
security deposit,


5) Prior to the tender the Company shall set an asking price which may
not be lower than the market value set by experts; if this value cannot
be determined, the price may not be lower than the net carrying amount.


6) The Company may refrain from estimating the value of the non-current
assets by the expert if:


a) the cost of the estimation clearly exceeds the asset’s market value;


b) the non-current asset has a set market price.


7) The tender shall be carried out by:


a) an oral tender,


b) a written tender.


8) The rules setting forth the principles and manner of conducting the
tender, the wording of the announcement of the tender, the form of the
tender and the conditions of the tender shall be set by the Company.


9) The organisers of the tender retain the right to terminate the tender
without selecting any of the bids, without providing reasons thereto.


10) The tender shall be won by the bidder offering the highest price.”.


Is given the following wording:


Ҥ 33 1


1. The disposal by the Company of non-current assets, pursuant to the
Accounting Act of 29 September 1994, with a market value exceeding 0.1%
of total assets, determined based on the most recently approved
financial statements, shall be carried out by way of a tender or an
auction, unless the market value of the assets disposed of does not
exceed PLN 20 000.


2. The Company may dispose of non-current assets without carrying out a
tender or an auction, if:


1) the subject of the agreement are shares or other non-current
financial assets or licenses, patents or other industrial property
rights or know-how, if a resolution of the Supervisory Board sets the
conditions and the terms of sale other than by a public tender or an
auction,


2) disposal is made as part of liquidation proceedings, on terms set by
a resolution of the General Meeting with due regard to individual
provisions,


3) the subject of the disposal is housing owned by the company, and sale
is made for a price not lower than 50 % of its market value, to a tenant
or to a person closely related to pursuant to art. 4 point 13 of the Act
of 21 August 1997 on property management and permanently cohabiting with
said tenant; the price shall be set with due regard to the fact that the
subject of the sale is occupied housing; the value of improvements
carried out by the tenant shall be counted against the price of the
housing,


4) in other justified instances, at the request of the Management Board,
for the price and on terms set by a resolution of the Supervisory Board,


5) disposal is made to subsidiaries,


6) the subject of the disposal are rights to the emission of CO 2 and
their equivalents.


3. Non-current assets shall be disposed of using the following procedure:


1) An announcement of a tender or an auction shall be placed in the
Public Information Bulletin on the official website of the Minister of
Energy, on the website of the Company, in a visible,
publically-available place at the Company’s head office and in other
places which are customarily used for such announcements.


2) The tender or an auction may be held no sooner than 14 days from the
date the tender or the auction is announced.


3) The following may not participate as bidders in a tender or an
auction:


a) Members of the Company’s Management Board and Supervisory Board,


b) the business entity conducting the tender or the auction and Members
of its Management Board and Supervisory Board,


c) persons responsible for handling the tender or the auction process,


d) spouses, children, parents and siblings of the persons mentioned in
points a-c,


e) persons who are in such a legal or factual relationship with the
person conducting the tender or the auction, that legitimate doubts
could be raised as to the impartiality of the person conducting the
tender or the auction.


4) A condition for participating in the tender or the auction shall be a
security deposit of at least 5% of the asking price of the non-current
assets being sold. The rules referred to in sec. 7 may call for a higher
security deposit.


5) Prior to the tender or the auction the Company shall set an asking
price which may not be lower than the market value set by experts; if
this value cannot be determined, the price may not be lower than the net
carrying amount.


6) The Company may refrain from estimating the value of the non-current
assets by the expert if:


a) the cost of the estimation clearly exceeds the asset’s market value,


b) the non-current asset has a set market price.


7) The rules setting forth the principles and manner of conducting the
tender or the auction, the wording of the announcement, the form and the
conditions of the tender or the auction shall be set by the Company.


8) The organisers of the tender or the auction retain the right to
terminate the tender or the auction without selecting any of the bids,
without providing reasons thereto.


9) The tender or the auction shall be won by the bidder offering the
highest price.”.


§ 34 sec. 3 and 4:


Current wording:


“3. At least once per year the Management Board shall submit to the
General Meeting, together with the opinion of the Supervisory Board, a
report on representation expenses, expenses incurred on legal services,
marketing services, public relations services and social communication
services, and advisory services associated with management.


4. The Management Board is obligated to implement in those companies in
which the Company is the parent entity, pursuant to art. 4 point 3 of
the Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection, in
connection with art. 17 sec. 7, art. 18 sec. 2, art. 20 and art. 23 of
the Act on the principles of state assets management, the principles set
forth in the Act on the principles of state assets management.”.


Is given the following wording:


“3. Together with the report on the activities of the Company for the
previous financial year, the Management Board shall submit reports to
the Supervisory Board regarding:


a) representation expenses, expenses incurred on legal services,
marketing services, public relations services and social communication
services, and advisory services associated with management,


b) the application of best practices as defined by the President of the
Council of Ministers based on art. 7 sec. 3 of the Act on the principles
of state assets management.


4. The Management Board is obligated to implement in those companies in
which the Company is the parent entity, pursuant to art. 4 point 3 of
the Competition and Consumer Protection Act of 16 February 2007, in
connection with art. 17 sec. 7, art. 18 sec. 2, art. 20, art. 23, taking
into account art. 18a and 23a of the Act on the principles of state
assets management, the principles set forth in the Act on the principles
of state assets management.”.


16. Administrative information


The registration of shareholders will take place two hours before the
beginning of the Extraordinary General Meeting, i.e. on 19 December 2019
from 09:00 a.m.


Please remember to have proof of identity during registration of
shareholders on the day of the Extraordinary General Meeting of the
Company to be allowed to participate in the meeting.


We kindly request entities which represent greater numbers of
shareholders to grant, where possible, proxy authority in electronic
form, and to forward the scanned documents to the address: wza@kghm.com. 


It is recommended that scanned documents representing the basis for the
registration of participants at the Extraordinary General Meeting, or at
least lists of shareholders represented by the shareholder proxy, be
sent, in alphabetical order, to the address: wza@kghm.com.


Neither the transmission of scanned proxy documents nor the sending of
information to the Company, as provided for in point 9 of the
Announcement, shall result in any negative consequences of a legal or
corporate nature for persons entitled to participate in the
Extraordinary General Meeting or their proxies – in the case of a later
change in factual circumstances.


In order to improve the registration process, we also request, where
possible, the preparation of a list specifying those entities
represented by the proxy in alphabetical order, showing the number of
votes to which they are entitled.


17. Other information


The Management Board of the Company hereby announces that issues not
covered by this announcement shall be subject to the Commercial
Partnerships and Companies Code, the Statutes of the Company and the
Bylaws of the General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its
registered head office in Lubin, and therefore requests the shareholders
of the Company to familiarise themselves with these regulations. In the
case of questions or doubts related to participation in the General
Meeting, please contact the Company at: tel. (+48 76) 74 78 381, or by
email address: wza@kghm.com.


18. Real-time webcast of the general meeting


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that the
internet address (link) of the website at which the real-time webcast of
the Extraordinary General Meeting of the Company, which will take place
on 19 December 2019, at the head office of the Company at the address
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall), will be
available on the Company’s website, www.kghm.com, in the section
Investors/Corporate Governance/ General Meeting. A link to the webcast
of the Extraordinary General Meeting will also be available in the
section Investors/Financial Calendar.


The video recording of the meeting will be available on the Company’s
website, in the section Corporate Governance/General Meeting/EGM 2019.


Legal basis: § 19 sec. 1 point 1 of the Decree of the Minister of
Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757)


Translation from the original Polish version.In the event of
differences resulting from the translation, reference should be made to
the official Polish version.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Katarzyna Kreczmańska - Gigol Wiceprezes Zarządu
2019-10-30 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.