REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2022-05-25 11:58
publikacja
2022-05-25 11:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_wynagrodzen_za_rok_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Proposed_resolutions_AGM_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SB_Report_remuneration__2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Independent_auditor_report.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, nieprzekazane wcześniej do publicznej wiadomości, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1)"Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok”,
2)"Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwał_ZWZ_2022.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_2022.pdf Projekty uchwał
Sprawozdanie z wynagrodzeń za rok 2021.pdfSprawozdanie z wynagrodzeń za rok 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok
Raport biegłego rewidenta.pdfRaport biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Proposed resolutions_AGM_2022.pdfProposed resolutions_AGM_2022.pdf Proposed resolutions - translation
SB Report_remuneration_ 2021.pdfSB Report_remuneration_ 2021.pdf Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2021
Independent auditor report.pdfIndependent auditor report.pdf Report of the independent auditor on the attestation service relating to the evaluation of the Remuneration Report

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Proposed resolutions for the Ordinary General Meeting


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”) hereby
provides attached the proposed resolutions to be adopted at the Ordinary
General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. convened for 21 June 2022.


Moreover, the Company provides attached the following documents that
were not previously published, and which are to be discussed at the
Ordinary General Meeting:


1) "Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory
Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2021”,


2) "Report of the independent auditor on the attestation service
relating to the evaluation of the Remuneration Report”.


Legal basis: § 19 sec. 1 point 2 of the Decree of the Minister of
Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki