REKLAMA

INC: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

2020-10-05 19:08
publikacja
2020-10-05 19:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 22.262 tys. PLN (wobec 14.802 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 7.269 tys. PLN (wobec 5.162 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.09.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, INC Rating Sp. z o.o. ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.09.2020 r.: 2.643 tys. PLN, (wobec 2.183 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.183 tys. PLN na 31.12.2019).
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 11.814 tys. PLN (wobec 3.575 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 1.708 tys. PLN (wobec 2.856 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2020 r.: 3.703 tys. PLN (wobec 4.133 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).
Spółka w trzecim kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 8 spółkach (3 z sektora gamingowego, 1 z sektora nowych technologii, 1 z sektora handlowego 1 z sektora produkcyjno-handlowego i 2 z sektora budowlanego) za kwotę 946 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2020-10-05 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki