REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2022

2022-05-16 19:17
publikacja
2022-05-16 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-16
Skrócona nazwa emitenta
IFIRMA S.A.
Temat
Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 9/2022 podjętej 16.05.2022 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 1/05/2022 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 8.06.2022, zaś termin wypłaty zaliczki na 15.06.2022. Wypłata ta dotyczy I kwartału 2022.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 1 920 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2021, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zaliczka za I kwartał 2022 stanowi 96,33% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 100% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy.Podstawa prawna:
Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2022-05-16 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki