REKLAMA
APOGEUM IV FALI

I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

2021-10-01 13:49
publikacja
2021-10-01 13:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_5%_i2_Development_FRAM_FIZ_dla_spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.09.2021 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z/s w Warszawie reprezentującego FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("FRAM FIZ"), zawiadomienie o przekroczeniu przez FRAM FIZ progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartej w dniu 30.09.2021 r.

Z treści zawiadomienia wynika, że przed dokonaniem transakcji FRAM FIZ nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.

Na dzień zawiadomienia FRAM FIZ posiada bezpośrednio 491 325 akcji Spółki, reprezentujących 5,07% kapitału zakładowego Spółki, dających 491 325 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie FRAM FIZ poinformował, że:
- nie posiada pośrednio akcji Spółki,
- podmioty zależne od FRAM FIZ nie posiadają akcji Spółki,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"),
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie 5% i2 Development FRAM FIZ dla spółki.pdfZawiadomienie 5% i2 Development FRAM FIZ dla spółki.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATIONCurrent
report no. 24/2021Date:
2021-10-01Short
name of the issuer: i2 Development S.A.Subject:
Notification on exceeding the threshold of 5% of the total number of
votes in the CompanyLegal
basis: Art. 70.1 of the Act on Public Offering - purchase or sale of a
significant block of shares


Management Board of i2 Development
S.A. with its seat in Wrocław ("Company", "Issuer") informs that on
30/09/2021 the Company received from AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z / s in Warsaw representing FRAM Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty with its seat in Warsaw ("FRAM FIZ"),
notification of FRAM FIZ exceeding the threshold of 5% of the total
number of votes in the Company as a result of the transaction of
purchasing the Company's shares concluded on 30/09/2021.


The content of the Notification
shows that prior to the transaction, FRAM FIZ did not hold any shares of
the Company, directly or indirectly.


On the day of notification FRAM FIZ
holds directly 491,325 shares of the Company, representing 5.07% of the
share capital of the Company, giving 491,325 votes at the General
Meeting, which constitutes 5.07% of the total number of votes at the
General Meeting of the Company .


At the same time, FRAM FIZ informed
that:


- does not indirectly hold the
Company's shares,-
subsidiaries of FRAM FIZ do not hold any shares of the Company,-
the situation described in Art. 69 sec. 4 point 6 of the Act of July 29,
2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies ("the
Act"),- also
does not have the financial instruments referred to in Art. 69b
paragraph. 1 point 1) and 2) of the Act.


The full text of the notification is
provided by the Issuer in an attachment to this report.


Signatures of persons representing
the Company:2021-10-01
Marcin Misztal President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-01 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki