REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-18 15:51
publikacja
2021-01-18 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2021-01-18
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za pierwszy kwartał 2020 r. - 14 maja 2021 r.
- za trzeci kwartał 2020 r. – 15 listopada 2021 r.
II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 21 kwietnia 2021 r.
III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 27 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

Emitent informuje także, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w 2021 roku Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego sprawozdania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Dates of publication
of periodic reports in 2021


Legal basis: Article 56 para. 1
item 2 of the Act on the offer - current and periodic information.


Management Board of i2 Development S.A. ("Company",
"Issuer") hereby informs about the publication dates of the Company's
periodic reports in 2020.


I. Consolidated quarterly reports:


- for the first quarter of 2020 - May 14, 2021


- for the third quarter of 2020 - November 15, 2021


II. Annual report and consolidated annual report for
2019 - April 21, 2021


III. Consolidated semi-annual report for the first
half of 2020 - August 27, 2021.


At the same time, the Issuer informs that, acting in
accordance with § 79 para. 2 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29.03.2018 on current and periodic information provided by
the Issuer of securities and conditions considered equivalent to
information required by the law of a non-member state ("Regulation"),
the Company will not provide consolidated quarterly reports (QSr ) for
the fourth quarter of 2020 and the second quarter of 2021.


The Issuer also informs, that pursuant to § 62 para.
1 and 3 of the Regulation, in 2021 the Company will publish quarterly
financial information in consolidated quarterly reports, and in the
consolidated semi-annual report - a condensed semi-annual financial
statement along with the report of the entity authorized to audit
financial statements from the review of this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-18 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki