REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

HERKULES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-05-25 14:36
publikacja
2022-05-25 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_roku_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
w 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2021 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2021 roku.
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
16. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej z trwających kadencji i powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję w związku ze zmianą statutu Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.herkules-polska.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczanego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.
Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A.
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej w roku 2021.pdfSprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej w roku 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Zarzadu i RN w 2021 roku.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członkow Zarzadu i RN w 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Herkules S.A. w roku 2021
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
2022-05-25 Mariusz Zawisza Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki