REKLAMA

HERKULES S.A.: Informacja dotycząca ujęcia w sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 roku zobowiązań wynikających z udzielonych przez Emitenta na rzecz Spółki Zależnej zabezpieczeń produktów finansowych związanych z Kontraktem GSM-R

2023-09-05 12:59
publikacja
2023-09-05 12:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-05
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja dotycząca ujęcia w sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 roku zobowiązań wynikających z udzielonych przez Emitenta na rzecz Spółki Zależnej zabezpieczeń produktów finansowych związanych z Kontraktem GSM-R
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: (i) numer 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy oraz w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości („GNWU”) związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R („Kontrakt”), (ii) numer 54/2018 z dnia 14 września 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez Spółkę Zależną z BGK Umowy Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej („Umowa Kredytu”) związanej z zawartym Kontraktem, (iii) numer 39/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku informującego m. in. o zawarciu przez Spółkę Zależną z BGK umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki („Umowa ZZ” i „Gwarancja ZZ”) związanej z zawartym Kontraktem, a także (iv) numer 34/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku informującego o tym, iż w dniu 1 sierpnia 2023 roku Emitent otrzymał od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty około 33,5 mln zł tj. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą przez BGK na rzecz PKP PLK z GNWU i ustanowionej przez Spółkę Zależną kaucji w kwocie około 0,9 mln zł wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK z GNWU, (v) numer 21/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Emitent otrzymał od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty około 12,8 mln zł tj. kwoty odpowiadającej kwocie wypłaconej przez BGK na rzecz PKP PLK z Gwarancji ZZ wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK oraz (vi) numer 22/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 23 czerwca 2023 roku BGK doręczył Spółce Zależnej wezwanie do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu, tj. kapitału wówczas wymagalnego w kwocie około 16,5 mln zł wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jego doręczenia, niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 września 2023 roku Spółka dokonała ujęcia w bilansie na dzień 30 czerwca 2023 roku zobowiązań wynikających z udzielonych przez Emitenta na rzecz Spółki Zależnej poręczeń oraz zabezpieczeń rzeczowych wyżej wymienionych produktów finansowych związanych z Kontraktem udzielonych przez BGK Spółce Zależnej w łącznej kwocie około 63,2 mln zł. Powyższe ujęcie będzie miało wpływ na wynik finansowy Emitenta oraz skonsolidowany wyniki finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta za okres pierwszego półrocza 2023 roku w wysokości około -63,2 mln zł.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-05 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2023-09-05 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki