REKLAMA

HELIO S.A.: Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 16 grudnia 2022 roku

2022-12-16 18:16
publikacja
2022-12-16 18:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 16 grudnia 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 grudnia 2022 roku jeden z akcjonariuszy działając w imieniu własnym zgłosił sprzeciw do następujących uchwał nr:
- 3/12/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- 9/12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022,
- 10/12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022,
- 11/12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022,
- 12/12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022,
- 13/12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022,
- 14/12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022,
- 17/12/2022 w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022,
- 18/12/2022 w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Treść ww. uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 19/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku.

Ponadto ww. akcjonariusz zgłosił sprzeciw do protokołu w związku z:
- nieuzyskaniem odpowiedzi na żądanie uzyskania kopii, skanu lub czegokolwiek innego, co pozwoli odtworzyć dokładną treść protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym zapadały uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zarządu w zamkniętym roku obrotowym,
- odmową udzielenia odpowiedzi (z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa) na pytanie czy w Spółce HELIO SA obowiązuje siatka płac na podstawie której pracownik może zorientować się o wysokości swojego wynagrodzenia,
- odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w Spółce HELIO SA czy zna pięć najlepiej opłacanych stanowisk w Spółce,
- odmową udzielenia odpowiedzi (z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa) na pytanie w jaki sposób Rada Nadzorcza Spółki ustaliła wynagrodzenie zmienne dla Zarządu w wysokości 10% zysku operacyjnego a nie ustaliła ww. wynagrodzenia w inny sposób,
- odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie co Spółka zyskała wypłacając Zarządowi wynagrodzenie zmienne w wysokości ok. 2.500.000,00 zł,
- odmową udzielenia odpowiedzi (z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa) na pytanie z jakim towarzystwem ubezpieczeniowym zawarta jest polisa odpowiedzialności władz spółki (ubezpieczenie D&O).

Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane czynnością notarialną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki