REKLAMA

GPW: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2022-12-15 15:49
publikacja
2022-12-15 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-15
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raporty roczne – Raport roczny GPW za 2022 r. i Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2022 r. – 16 marca 2023 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
− Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2023 roku – 18 maja 2023 r.
− Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2023 roku – 9 listopada 2023 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2023 roku – 10 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 29/2022


Date: 15 December 2022


Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and
periodic information


Topic: Dates of publication of periodic reports of the Warsaw Stock
Exchange in the financial year 2023


Content:


The Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) publishes the dates of
publication of periodic reports in the financial year 2023:


1. Annual reports – Annual report for 2022 and Consolidated annual
report for 2022 – 16 March 2023


2. Consolidated quarterly reports:


– Consolidated quarterly report for Q1 2023 – 18 May 2023


– Consolidated quarterly report for Q3 2023 – 9 November 2023


3. Consolidated report for H1 2023 – 10 August 2023


In accordance with § 79 section 2 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and on conditions under which information required
by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent
(“Regulation”), the Company will not publish a consolidated quarterly
report for Q4 2022 and Q2 2023.


The Company further announces that in accordance with § 62 sections 1
and 3 the aforementioned Regulation, consolidated quarterly and
semiannual reports will include abridged versions of quarterly separate
financial information and semiannual separate financial report.
Accordingly, the Company will not publish separate quarterly reports or
a separate semiannual report.


Legal basis: § 80.1 of the of the Regulation of the Minister of Finance
of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers
of securities and on conditions under which information required by
legal regulations of a third country may be recognized as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-15 Monika Gorgoń Członek Zarządu
2022-12-15 Adam Młodkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki