REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Rejestracja zmian Statutu Gaming Factory Spółka Akcyjna

2023-09-22 16:32
publikacja
2023-09-22 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Gaming_Factory_Statut.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Gaming Factory Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dziś powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, dokonanej uchwalą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („WZA”) Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku.
Poniżej Emitent przekazuje wykaz zarejestrowanych zmian:

1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 17) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 18) w następującym brzmieniu: „18) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”
2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

Równocześnie Emitent informuje, że uchwalony w dniu 29 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale numer 19 w §1 pkt 3 nie został uwzględniony w przyjętym przez Radę Nadzorczą tekście jednolitym Statutu, a co za tym idzie nie został zarejestrowany w KRS, ze względu na omyłkę pisarską, w wyniku której dodany punkt pokrywałby się z obecnie istniejącym punktem Statutu. Powyższa omyłka zostanie sprostowana na najbliższym WZA i wówczas Zarząd ponownie złoży wniosek do Sądu o aktualizację Statutu Gaming Factory S.A.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje uchwalony przez WZA i zarejestrowany przez Sąd tekst jednolity Statutu.


Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Gaming_Factory_Statut.pdfGaming_Factory_Statut.pdf Gaming Factory Statut

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-22 Mateusz Adamkiewicz prezes zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki