REKLAMA

FORTE: Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2020 r.

2020-10-28 17:23
publikacja
2020-10-28 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) osiągniętych w III kwartale 2020 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w III kwartale 2020 roku wyniosła 347 mln zł (w tym 17 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie spółki z Grupy Kapitałowej, tj. TANNE Sp. z o .o.) vs 264 mln zł w okresie porównawczym 2019 roku (w tym 16 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 31% wyższa.

Narastająco po III kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 778 mln zł, w porównaniu z 839 mln zł za okres dziewięciu miesięcy 2019 roku (spadek o 7%)

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku wyniosła 50 mln zł, w stosunku do 19 mln zł analogicznego okresu roku 2019 roku.

Skonsolidowany EBIT za III kwartały 2020 ukształtował się na poziomie 74 mln zł, w stosunku do 51 mln zł w analogicznym okresie roku 2019 (wzrost o 45%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku wyniosła 64 mln zł, w stosunku do 33 mln zł w III kwartale roku 2019 (wzrost o 94%).

Wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za III kwartały 2020 roku wyniosła 116 mln zł, w stosunku do 94 mln zł za III kwartały roku 2019 (wzrost o 23%).

Zarząd Spółki informuje, że na wyniki Grupy Kapitałowej po III kwartałach roku 2020 miały wpływ następujące istotne zdarzenia:

•w pozostałych przychodach operacyjnych ujęto dofinansowanie otrzymane przez podmioty z Grupy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec br. w kwocie 4 mln zł;
•w pozostałych kosztach operacyjnych ujęto kwotę 4,5 mln zł z tytułu rezerwy na przyszłe kary konwencjonalne wynikające z opóźnień dostaw do klientów w III kwartale 2020 r.

Zarząd Spółki szacuje, że pozytywny wpływ wynikający z osłabienia PLN vs EUR powyżej poziomów zabezpieczonych przez Spółkę polityką korytarza opcyjnego w wynikach za II i III kwartał br. wyniósł 8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., z czego w samym III kwartale wpływ ten wyniósł 5,5 mln zł.

W III kwartale 2020 Grupa , zawarła porozumienie z bankami finansującymi, w którym zostały zmienione kowenanty dotyczące poziomów zadłużenia w umowach kredytowych Grupy. Poziomy te nie zostały przekroczone na koniec III kwartału 2020
.
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarząd Spółki informuje, że począwszy od miesiąca lipca br. wszystkie zakłady i spółki z Grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami. Do dnia publikacji raportu, w żadnej z lokalizacji nie wstrzymano pracy z powodu pandemii.

Biorąc pod uwagę pogarszającą się z dnia na dzień sytuację epidemiologiczną w Europie, Zarząd Spółki widzi realne i istotne zagrożenie, które może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, zarówno pod względem utrzymania płynności produkcji, jak i ciągłości dostaw do naszych odbiorców w Europie, na skutek ograniczeń wprowadzanych aktualnie w poszczególnych krajach.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za III kwartał br.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki