REKLAMA
PIT 2023

EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku.

2023-11-08 15:48
publikacja
2023-11-08 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-08
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 8 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały :

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści:
„Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała została podjęta 2 254 590 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego).Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie - 2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę o treściUchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółki:

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§6
(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:-----------------------------------------------------
1) Telekomunikacja - PKD.61,-----------------------------------------------------------------
2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,---------------------
3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,---
4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,--------------------------------------------------------------------------------------------
5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,-----------------------------------------
6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.64.99.Z,---------------------
7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,--
8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,---------------
9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,--------------------------------------------------------
10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,----------
11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,----------------------------------------
12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,---------------------------------------
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD.70.22.Z,-----------------------------------------------------------------------
14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,-----------------------------------------------------
15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,-----------------------------------
16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,------------------------------------------------
17) Reklama - PKD.73.1,------------------------------------------------------------------------
18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,--------------------------------------------------------------------
19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,---
20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,---------------------------------
21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,-----------------------------------------------------------
22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,---------------
23) Edukacja - PKD.85,-------------------------------------------------------------------------
24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,---------------------------
25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,---------------------------------------------------------------------------------------------
26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,----------------------------------------------
27) Działalność wspomagająca usługi finansów, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.66.1,-----------------------------------------------------------
28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,------
29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,-------------------------------
30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2,-----
31) Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD.47.91.Z, -------------------------------------------------------------------------------------
32) Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -
PKD.47.19.Z.”-------------------------------------------------------------------------------------

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. uchwala co następuje:
"§1.Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. f Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 10/4 obszaru 0,1521ha, położonej w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej nr 391, obręb 0049 Jasień, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00050699/4, za cenę brutto nie większą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 2 została podjęta (2 025 941 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego). Sprzeciwów wobec uchwały nie zgłoszono.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-08 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2023-11-08 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki