DREWEX S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku

2020-02-28 21:08
publikacja
2020-02-28 21:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020-02-28_Uchwaly_na_ZWZA..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020_02_12_Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-28
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.03.2020 r. (ZWZ), Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 2 ust. 2. Statutu spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2. Statutu spółki:
"§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków."
Proponowane brzmienie § 2 ust. 2. statutu Spółki":
"§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa."

W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad ZWZ nowy planowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2018:
a.rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
b.rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
c.pokrycia straty,
d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz formularz do głosowania stanowią załączniki do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
2020-02-28_Uchwały na ZWZA..pdf2020-02-28_Uchwały na ZWZA..pdf projekty uchwał
2020_02_12_Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf2020_02_12_Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf formularz do głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-28 Paweł Paluchowski Prezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki