REKLAMA

DETGAMES: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

2021-06-11 21:54
publikacja
2021-06-11 21:54
Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – PlayWay S.A., wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz punktu dotyczącego przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że biorąc pod uwagę plany rozwojowe Spółki i niezbędny do realizacji założonych celów kapitał, akcjonariusz PLAYWAY S.A. dochodzi do przekonania, że Zarząd Spółki Detalion Games S.A. powinien posiadać narzędzie, które zapewni elastyczność w pozyskiwaniu kapitału na realizację celów rozwojowych. W przeświadczeniu akcjonariusza Zarząd powinien również posiadać kompetencję do pozbawiania, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału zakładowego.
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd jednocześnie przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.
Proponowane brzmienie dodanego § 8a do Statutu Spółki:
㤠8a.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr … z dnia … r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:
1)ustalenia ceny emisyjnej akcji,
2)określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
3)dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
4)zawarcia umów o objęcie akcji,
5)złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
6)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
7)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego”.
W związku z powyższym Spółki przekazuję w załączeniu rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały oraz pełną treść uchwał.

EBI -Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20210611_215411_0000134453_0000132528.pdf
20210611_215411_0000134453_0000132529.pdf
20210611_215411_0000134453_0000132530.pdf
20210611_215411_0000134453_0000132531.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki