REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Przydział Obligacji Serii E

2023-09-13 11:45
publikacja
2023-09-13 11:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-13
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Przydział Obligacji Serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 7 września 2023 roku m.in. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 820.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820.000.000 PLN („Obligacje Serii E”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 13 września 2023 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 820.000 Obligacji Serii E, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 820.000.000 PLN. Obligacje Serii E zostały przydzielone łącznie 70 inwestorom.

Prawa z Obligacji Serii E powstaną z chwilą ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Emisja Obligacji Serii E planowana jest na dzień 28 września 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji o dokonaniu przydziału Obligacji Serii E. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii E i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii E albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii E nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii E, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii E w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii E były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on the
allotment of Series E BondsWith
reference to current report No. 28/2023 of 7 September 2023 in which
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announced that it
resolved to issue no more than 820,000 unsecured Series E bearer bonds
with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value
of up to PLN 820,000,000 (the “Series E Bonds”), pursuant
to Article 33 item 1 of the Act on Bonds of 15 January 2015, that is by
way of an offer of securities to the public within the meaning of
Article 2(d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and
of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the “Prospectus
Regulation”), issued under the bond issuance program established on
29 November 2022, the Management Board of the Company hereby announces
that on 13 September 2023 it decided to allot 820,000 Series E Bonds
with a nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value
of PLN 820,000,000. The Series E Bonds were allotted to a total number
of 70 investors.The rights
attached to the Series E Bonds will arise upon the registration of the
Series E Bonds in the depository kept by National Depositary for
Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) (“NDS”)
pursuant to settlement orders, as defined in §5 of the Detailed Rules of
Operation of the NDS. The issuance of the Series E Bonds is planned to
take place on 28 September 2023.Legal
basis: Article 17 Section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.Disclaimer:This
current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of
Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of
16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.This
current report is for information purposes only and is published by the
Company exclusively in order to provide information on the allotment of
Series E Bonds. This current report is by no means intended, whether
directly or indirectly, to promote the offer or the issuance of the
Series E Bonds, and does not constitute an advertisement material
prepared or published by the Company for the purpose of promoting the
offer or the issuance of the Series E Bonds or soliciting, whether
directly or indirectly, prospective investors. Neither the offering nor
the issuance of the Series E Bonds required or require the publication
of a prospectus or information memorandum or any other offering document
based on the Prospectus Regulation and/or the Act of 29 July 2005 on
Public Offerings and Conditions for Introducing Financial Instruments to
Organized Trading System and on Public Companies.This
current report or any part hereof is not intended for distribution,
whether directly or indirectly, within the territory of or in the United
States of America or other jurisdictions where such distribution,
publication or use may be subject to restrictions or may be prohibited
by law. The securities referred to in this material have not been and
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
and cannot be offered or sold in the territory of the United States of
America. The Company does not intend to register the Series E Bonds or
conduct any offering of the Series E Bonds in the United States of
America. The Series E Bonds were offered and sold only outside the
United States of America in offshore transactions in reliance on
Regulation S under the U.S. Securities Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-09-13 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
2023-09-13 Janusz Kaliszyk Pełnomocnik Janusz Kaliszyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki