REKLAMA
WEBINAR

CI GAMES S.E.: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

2023-06-02 20:07
publikacja
2023-06-02 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
4.a)_Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_SE_o_zwolaniu_ZWZ_29062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.b)_Projekty_uchwal_na_ZWZ_29062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.e)_CIG_Wniosek_zarzadu_o_podziale_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.f)_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_SB_Report_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.g)_CI_Games_Sprawozdanie_z_wynagrodzen_Zarzadu_i_RN_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CI_Games_2022_Raport_dot._SoW.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.c)_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.c)_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.d)_Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_i_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.E.
Temat
Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 9:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
4.a) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu ZWZ 29062023.pdf4.a) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu ZWZ 29062023.pdf Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r.
4.b) Projekty uchwał na ZWZ 29062023.pdf4.b) Projekty uchwał na ZWZ 29062023.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.
4.e) CIG_Wniosek zarządu o podziale zysku.pdf4.e) CIG_Wniosek zarządu o podziale zysku.pdf Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2022
4.f) Sprawozdanie Rady Nadzorczej_SB Report_2022.pdf4.f) Sprawozdanie Rady Nadzorczej_SB Report_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności w roku 2022
4.g) CI Games_Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i RN za 2022.pdf4.g) CI Games_Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i RN za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2022
CI Games_2022_Raport dot. SoW.PDFCI Games_2022_Raport dot. SoW.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2022
4.c) Formularz do wykonywania prawa głosu.pdf4.c) Formularz do wykonywania prawa głosu.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.
4.c) Formularz Pełnomocnictwa.pdf4.c) Formularz Pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.
4.d) Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.pdf4.d) Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number:
20/2023


Date: 2
June 2023


Legal basis: Current
and periodic reports


Subject: Announcement
of the Management Board of CI Games SE on convening of an Annual General
Meeting of CI Games SE


The Management Board of
Cl Games SE with its registered office in Warsaw (the “Company“)
acting pursuant to regulations of article 399 § 1 and art. 402¹ art.
402² of the Code of Commercial Companies, hereby convenes an Annual
General Meeting of the company (“AGM”), to be held on 29
June 2023 at 9 AM in Warsaw at ul. Rondo Daszyńskiego 2, Crowne Plaza
Warsaw – The HUB building.


Full text of the
announcement on the convocation of AGM by the Company’s Management
Board along with the proposed agenda, information concerning the date of
registration at the AGM, draft resolutions that will be submitted before
the AGM, proxy form and the ballot form for the AGM, information about
the shareholder structure are enclosed as attachments thereto.


Detailed legal basis: §
19 clause 1 points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance
of 29th March 2018 on current and periodical information
provided by issuers of securities and the terms and conditions for
information required by the provisions of law of a non-member state
being recognized as equivalent.


Disclaimer: This English
language translation may contain certain discrepancies. In case of
any differences between the Polish and the English versions, the Polish
version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-06-02 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki