REKLAMA
SPRAWDŹ

CI GAMES S.A.: Rejestracja przekształcenia CI GAMES S.A. w spółkę europejską CI GAMES SE i rejestracja statutu spółki CI GAMES SE

2023-03-17 22:24
publikacja
2023-03-17 22:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_CI_Games_SE_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statutes_of_CI_Games_SE_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Odpis_Aktualny_KRS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-17
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Rejestracja przekształcenia CI GAMES S.A. w spółkę europejską CI GAMES SE i rejestracja statutu spółki CI GAMES SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że powziął informacje o dokonaniu w dniu 17 marca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu CI Games SE do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Rejestracji Przekształcenia”).
Z Dniem Rejestracji Przekształcenia CI Games S.A. przyjęła formę prawną spółki europejskiej i aktualnie działa pod firmą CI Games SE z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0001025884.
Przekształcenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Przekształcenia przyjętym w dniu 23 grudnia 2022 r. udostępnionym na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
Przekształcenie w spółkę europejską nastąpiło w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.). Uchwała nr 4/1/2023 w sprawie przekształcenia została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2023 r., oraz podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego nr 8/2023 w dniu 8 lutego 2023 r.
Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wyrażony został w polskich złotych i wynosi 1.829.430,15 zł i dzieli się na 182 943 015 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, o wartości nominalnej 0,01 zł, uprawniających do 182 943 015 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji Spółki, a Spółka kontynuuje swoją działalność w formie spółki europejskiej.
Zarząd Spółki informuje, że wraz z Dniem Rejestracji Przekształcenia zgodnie z uchwałą nr 5/1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2023 r. uchylona została dotychczasowa treść statutu Spółki, która została zastąpiona nową treścią statutu Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść aktualnego statutu Spółki.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że w związku z przyjęciem formy prawnej spółki europejskiej z Dniem Rejestracji Przekształcenia skuteczne stały się zmiany w składzie organów Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2023 w dniu 8 lutego 2023 r.
Załączniki
Plik Opis
Statut CI Games SE_PL.pdfStatut CI Games SE_PL.pdf Statut CI Games SE
Statutes of CI Games SE_ENG.pdfStatutes of CI Games SE_ENG.pdf Statutes of CI Games SE
Odpis_Aktualny_KRS.pdfOdpis_Aktualny_KRS.pdf Odpis aktualny z KRS

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number: 12/2023


Date: 17 March 2023


Legal basis: Current
and Periodic Information


Subject: Registration of the conversion of CI
GAMES S.A. into a European company CI GAMES SE and registration of the
statutes of CI GAMES SE


The Management Board of CI Games SE, with its
registered office in Warsaw (the "Company"), announces that
on 17 March 2023 has received information about the registration of CI
Games SE in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register
by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th
Commercial Division of the National Court Register (the "Conversion
Registration Date").


As of the Conversion Registration Date, CI Games S.A.
adopted the legal form of a European company and currently operates
under the name CI Games SE with its registered office in Warsaw at: ul.
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warsaw, and is registered in the
Register of Entrepreneurs of the National Court Register conducted by
the District Court for Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th
Commercial Division, under KRS number 0001025884.


The conversion took place under the Terms of
Conversion adopted on 23 December 2022 made public on the Company's
website and through current report No. 35/2022 dated 28 December 2022.


The conversion into a European company took place
pursuant to Article 2(4) and Article 37 of Council Regulation (EC) No.
2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE)
(Official Journal of the EU.L No. 294, p. 1 as amended). Resolution No.
4/1/2023 on the conversion was adopted by the Extraordinary General
Meeting of the Company on 8 February 2023, and made public through
current report No. 8/2023 on 8 February 2023.


The Company's share capital has not changed and is
expressed in Polish zloty and amounts of PLN 1,829,430.15 and is divided
into 182 943 015 ordinary shares of series A, B, C, D, E, F, G, H and I,
with a nominal value of PLN 0.01, entitling to 182 943 015 votes at the
Company's General Meeting. There has been no change in the rights of
shareholders over the shares held in the Company and the Company
continues to operate as a European company.


The Management Board of the Company announces that,
as of the Conversion Registration Date pursuant to Resolution No.
5/1/2023 of the Extraordinary General Meeting of 8 February 2023, the
previous wording of the Company's Statutes has been repealed and
replaced by the new wording of the Company's Statutes. Accordingly, the
Management Board of the Company, in the attachment to this report,
provides the content of the current Statutes of the Company.


The Management Board of the Company also explains
that as a result of the adoption of the legal form of a European company
as of the Conversion Registration Date, the changes in the composition
of the Company's bodies, as reported by the Company in current report
No. 11/2023 on 8 February 2023, became effective.


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-17 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-03-17 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki