REKLAMA

BTCSTUDIO: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii L

2021-11-29 23:54
publikacja
2021-11-29 23:54
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2021 roku, zmienionej następnie w dniu 6 października 2021 roku, w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Emitenta www.btc-studios.com/emisja-akcji-serii-l oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Millennium Dom Maklerski S.A. – www.millenniumdm.eu zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną emisją akcji serii L z prawem poboru.

Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze kwestie związane z emisją akcji serii L

- data powzięcia uchwały: 6 lipca 2021 roku;

- suma o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy: nie wyższa niż 4.096.413,50 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy);

- liczba, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegającą prawu poboru: nie więcej niż 40.964.135 akcji na okaziciela serii L;

- stosunek prawa poboru: 1: 4,01981156876447

- dzień prawa poboru – 16 sierpnia 2021 roku;

- cena emisyjna – 0,12 zł;

- zasady przydziału akcji: zostały opisane w Memorandum informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej Emitenta oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Millennium Dom Maklerski S.A.;

- miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: zostały opisane w Memorandum informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej Emitenta oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Millennium Dom Maklerski S.A.;

- termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: zostały opisane w Memorandum informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej Emitenta oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Millennium Dom Maklerski S.A;

- termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji: od 30 listopada 2021 roku do dnia 14 grudnia 2021 roku;

- termin ogłoszenia przydziału akcji: termin dokonania przydziału przez KDPW – 23 grudnia 2021 roku, termin przydziału dokonywanego przez Zarząd Emitenta nie później niż do dnia 30 grudnia 2021 roku;

Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka oraz podstaw emisji akcji serii L związanych z emisją został zawarty w Memorandum Informacyjnym.

Oferta publiczna akcji serii L następuje w trybie, o którym mowa w art. 2 pkt. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE w zw. z art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Memorandum Informacyjnego sporządzonego na potrzeby emisji akcji serii L.

Podstawa prawna: § 4 ust 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki