REKLAMA
Tour de spółki

BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi

2020-09-01 17:09
publikacja
2020-09-01 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku oraz w raporcie okresowym za I kwartał 2020, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekroczenia ustalonego w umowach kredytowych poziomu wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto ( w jednym przypadku Zadłużenia Finansowego Brutto) do EBITDA informuje, że w związku z procesem przygotowywania jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych realizowanego na potrzeby raportu Emitenta za I półrocze 2020 roku, w oparciu o pozostającą w toku agregację informacji finansowych, w dniu 1 września 2020 roku zidentyfikował okoliczność możliwego naruszenia kowenantu finansowego:
(1) wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I półrocza 2020 roku, wynikającego z umów kredytowych zawartych pomiędzy dwoma bankami finansującymi Grupę a odpowiednio Boryszew S.A. lub spółką zależną Emitenta, dla której Boryszew S.A. udzielił gwarancji spłaty oraz
(2) wskaźnika pokrycia odsetek opartego na skonsolidowanym zysku operacyjnym (EBIT) i odsetkach zapłaconych za ostatnie 12 miesięcy, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I półrocza 2020 roku, wynikającego z umowy kredytowej zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta a bankiem finansującym Grupę, dla której Boryszew S.A. udzielił gwarancji spłaty.
Możliwe nowe naruszenia powyższych dwóch wskaźników odnoszą się do umów kredytowych z jednym z 6 banków wskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których testowany jest również wskaźnik długu brutto (lub netto) do EBITDA oraz do umów z jednym z 2 nowych banków, niewskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których naruszenie wskaźnika długu brutto do EBITDA może nastąpić po raz pierwszy dopiero po opublikowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 roku. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem wyżej wymienionych kowenantów finansowych i czasowej zmiany lub uchylenia testowania tych wskaźników finansowych.
Emitent jednocześnie wyjaśnia, iż w odpowiedzi na wskazane w przywołanym raporcie za I kwartał 2020 roku okoliczności naruszenia kowenantów finansowych, banki kredytujące (za wyjątkiem jednego banku, który zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami planuje podjąć decyzję w sprawie naruszenia tego wskaźnika oraz wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego Grupy Kapitałowej Boryszew we wrześniu tego roku) wyraziły zgodę na odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionego kowenantu finansowego za I kwartał 2020 roku oraz w kolejnym kroku rozważają możliwość zmiany wysokości tego wskaźnika lub czasowego zawieszenia jego testowania w kolejnych kwartałach tego roku.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z opisanymi powyżej okolicznościami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.
Wyniki za I półrocze 2020 roku zostaną przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Boryszew za I półrocze 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 4 września 2020 roku.
Spółka wyjaśnia, iż:
- wskaźnik obsługi zadłużenia (DSCR) definiowany jest jako obsługa zadłużenia do skorygowanej EBITDA ,
- wskaźnik pokrycia odsetek definiowany jest jako odsetki zapłacone do EBIT,
- termin EBIT definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- termin EBITDA definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- termin Skorygowana EBITDA definiowany jest jako EBITDA Grupy Kapitałowej Boryszew skorygowana o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony za ostatnie 12 miesięcy,
- termin dług netto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew pomniejszone o posiadane środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej Boryszew,
- termin dług brutto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew,
- termin odsetki zapłacone definiowany jest jako odsetki zapłacone Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- termin obsługa zadłużenia definiowany jest jako obsługa zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek) Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- rentowność na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego definiowana jest jako wynik na sprzedaży minus koszty zarządu i sprzedaży do przychodów ze sprzedaży w segmencie motoryzacja za ostatnie 12 miesięcy.
Powyższe definicje oraz metodologie ich obliczania są takie same jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników we wcześniejszych raportach okresowych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-01 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki