REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-02-26 20:26
publikacja
2021-02-26 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1-Ogloszenie_ZWZ__24_marca_2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2-projekty_uchwal_ZWZ_24_03_2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3-Uchwaly_Rady_Nadzorczej_dot_spraw_wprowadzonych_do_agendy_ZWZ__24.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6-Raport_z_funkcjonowania_Polityki_wynagradzania_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7-Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8-Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_badania_SF_SSF_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9-Zatwierdzenie_oceny_adekwatnosci_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10-Informacja_nt_aktualnej_sytuacji_dot_portfela_CHF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11-Uchwala_ZB_dot._podzialu_zysku_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1-Announcement_OGM_24.03.2021_eng_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2-drafts_OGM_resolutions_24.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3-Supervisory_Board_resolutions_re_matters_submitted_to_the_Agenda_of_OGM_24.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6-Report_on_the_functioning_of_the_remuneration_policy_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7-Report_on_activity_of_SB_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8-SB_Report_appraisal_of_Fin_Statements_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9-Approval_of_the_suitability_assessments_of_the_SB_members.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10-Information_on_FX_mortgages_loans.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11-MB_Resolution_on_profit_alocation_with_justification.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 24 marca 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, budynek Petrus – sala Audytorium.
Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty:

-Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.

-Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

-Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

-Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r.;

-Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej;

-Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020;

-Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód.

Podstawa prawna
§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1-Ogloszenie ZWZ 24 marca 2021_final.pdf1-Ogloszenie ZWZ 24 marca 2021_final.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 marca 2021 r.
2-projekty uchwal ZWZ 24_03_2021_final.pdf2-projekty uchwal ZWZ 24_03_2021_final.pdf Projekty uchwał z 26 lutego 2021 r.
3-Uchwały Rady Nadzorczej dot_spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 24.03.2021.pdf3-Uchwały Rady Nadzorczej dot_spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 24.03.2021.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r.
6-Raport z funkcjonowania Polityki wynagradzania_2020.pdf6-Raport z funkcjonowania Polityki wynagradzania_2020.pdf Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
7-Sprawozdanie RN z działalności w 2020.pdf7-Sprawozdanie RN z działalności w 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
8-Sprawozdanie RN z wyników oceny badania SF_SSF_2020.pdf8-Sprawozdanie RN z wyników oceny badania SF_SSF_2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r
9-Zatwierdzenie oceny adekwatności RN.pdf9-Zatwierdzenie oceny adekwatności RN.pdf Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej
10-Informacja nt aktualnej sytuacji dot portfela CHF.pdf10-Informacja nt aktualnej sytuacji dot portfela CHF.pdf Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód
11-Uchwała ZB dot. podziału zysku wraz z uzasadnieniem.pdf11-Uchwała ZB dot. podziału zysku wraz z uzasadnieniem.pdf Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020
1-Announcement OGM_24.03.2021_eng_final.pdf1-Announcement OGM_24.03.2021_eng_final.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on March 24, 2021
2-drafts OGM resolutions 24.03.2021.pdf2-drafts OGM resolutions 24.03.2021.pdf Draft resolutions dated 26 February 2021
3-Supervisory Board resolutions re matters submitted to the Agenda of OGM 24.03.2021.pdf3-Supervisory Board resolutions re matters submitted to the Agenda of OGM 24.03.2021.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General Meeting on 24 March 2021
6-Report on the functioning of the remuneration policy 2020.pdf6-Report on the functioning of the remuneration policy 2020.pdf Report on the functioning of the Remuneration Policy at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020 in accordance with § 28 para. 4 of “The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial Supervision Authority
7-Report on activity of SB_2020.pdf7-Report on activity of SB_2020.pdf Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board and its committees for the year 2020 together with the assessments indicated in Rule II.Z.10 of the 2016 Corporate Governance of Listed Companies and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the supervised institutions of 22 July 2014 issued by the Polish Financial Supervision Authority
8-SB Report appraisal of Fin Statements 2020.pdf8-SB Report appraisal of Fin Statements 2020.pdf Appraisal Report of the Supervisory Board on the Separate Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year ended 31 December 2020, the Consolidated Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2020, and of the Management Board’s Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Group in 2020 (including Report of the Management Board on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020), CSR and Sustainability Report presenting non-financial information of BNP Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the year 2020 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2020 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020
9-Approval of the suitability assessments of the SB members.pdf9-Approval of the suitability assessments of the SB members.pdf Resolution of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated 25 February 2021 on expressing an opinion on the draft Resolution of the General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. on approving a positive assessment of individual and collective adequacy of the Supervisory Board
10-Information on FX mortgages loans.pdf10-Information on FX mortgages loans.pdf Information on a current situation regarding the CHF mortgages portfolio, including the preliminary analysis of the voluntary conversion program assumptions
11-MB Resolution on profit alocation with justification.pdf11-MB Resolution on profit alocation with justification.pdf Justification for the draft resolution on BNP Paribas Bank Polska S.A. profit distribution for the fiscal year 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting


current report no. 6/2021


date: 26 February 2021


The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1)
para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships,
convenes the Ordinary General Meeting for 24 March 2021 at 10:00 CET
(10:00 a.m.), which shall be held at the registered office of the Bank
at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Petrus building – Audytorium.


The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the
Management Board of the convention of the Ordinary General Meeting and
the Draft resolutions to be matters for consideration at the Ordinary
General Meeting.


The Management Board discloses additionally the following documents:


-Appraisal Report of the Supervisory Board on the Separate Financial
Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year ended 31
December 2020, the Consolidated Financial Statements of BNP Paribas Bank
Polska S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2020, and of
the Management Board’s Report on the activities of BNP Paribas Bank
Polska S.A. Group in 2020 (including Report of the Management Board on
the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020), CSR and
Sustainability Report presenting non-financial information of BNP
Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group
for the year 2020 and on the motion of the Management Board on the
distribution of profit for the fiscal year 2020 together with the
assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system
in BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020;


-Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory
Board and its committees for the year 2020 together with the assessments
indicated in Rule II.Z.10 of the 2016 Corporate Governance of Listed
Companies and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of
Corporate Governance for the supervised institutions of 22 July 2014
issued by the Polish Financial Supervision Authority;


-Report on the functioning of the Remuneration Policy at BNP Paribas
Bank Polska S.A. in 2020 in accordance with § 28 para. 4 of “The
Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued
by the Polish Financial Supervision Authority;


-Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda
of the Ordinary General Meeting on 24 March 2021;


-Resolution of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A.
dated 24 February 2021 on conducing and approval of individual and
collective adequacy assessment of the Supervisory Board;


-Justification for the draft resolution on BNP Paribas Bank Polska S.A.
profit distribution for the fiscal year 2020;


-Information on a current situation regarding the CHF mortgages
portfolio, including the preliminary analysis of the voluntary
conversion program assumptions.

Legal basis


§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports
disclosed by the securities issuers and on equivalence of information
disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of
2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
2021-02-26 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki