REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2020-11-09 17:05
publikacja
2020-11-09 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_IIIQ_2020_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 28 031 26 357 6 310 6 117
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 2 863 3 430 645 796
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 479 1 698 333 394
IV. Zysk (strata) netto 813 958 183 222
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 231 8 245 -502 1 914
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 741 -1 170 -392 -272
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 331 -5 341 975 -1 240
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 359 1 734 81 402
IX. Dane odpowiednio na dzień 2020-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-12-31
X. Aktywa razem 80 838 81 110 17 858 19 047
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 158 48 243 10 418 11 329
XII. Zobowiazania długoterminowe 25 071 28 025 5 538 6 581
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 087 20 218 4 879 4 748
XIV. Kapitał własny 33 680 32 867 7 440 7 718
XV. Kapitał akcyjny 62 337 62 337 13 771 14 638
XVI. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 62 260 62 260 62 260 62 260
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,02 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,02 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,54 0,53 0,12 0,12
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,54 0,53 0,12 0,12
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF IIIQ 2020_signed.pdfSF IIIQ 2020_signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-09 Marcin Piróg Prezes Zarządu
2020-11-09 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2020-11-09 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki