53,4000 zł
-3,64% -2,0200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_niepodjete_na_ZWZ_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_uchwala_podjeta_Polityka_Wynagrodzen_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_uchwala_niepodjeta_Polityka_Wynagrodzen_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_sprzeciwach_zgloszonych_do_protokolu_podczas_obrad_ZWZ_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_Banku_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Banku_za_2019_rok_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_Banku_z_dzialalnosci_Banku_za_2019_rok_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_Banku_za_2019_rok_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Banku_za_2019_rok_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2019_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_adopted_at_the_OGM_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_not_adopted_at_the_OGM_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_adopted_resolution_Remuneration_Policy_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_not_adopted_resolution_Remuneration_Policy_(ENG)_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information_on_objections_raised_to_the_protocol_during_the_proceedings_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Management_Board_of_the_Bank_on_the_activities_of_Bank_Group_for_the_year_2019_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Management_Board_of_the_Bank_on_the_activities_of_Bank_for_2019_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Group_for_the_year_ended_on_31_December_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Unconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_for_the_year_ended_on_31_December_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_on_its_activities_in_2019_(ENG)_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Supervisory_Board_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy(ENG)_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-23
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 22 maja 2020 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) z uwagi na niezgłoszenie kandydatur. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej odwołania członków Rady Nadzorczej Banku poprzedniej kadencji kończącej się w 2020 r. (część punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) z uwagi na złożenie rezygnacji przez powyższych członków Rady Nadzorczej Banku.

Dodatkowo, w dniu 22 maja 2020 r. Bank otrzymał pismo akcjonariusza Banku – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o wycofaniu kandydatury Pana Andrzeja Konopackiego na członka Rady Nadzorczej Banku, o której to kandydaturze Bank informował w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 13 maja 2020 r. W związku z powyższym ta kandydatura nie była przedmiotem głosowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy dotyczące uchwał, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Załączniki
Plik Opis
Uchwaly_podjete_na_ZWZ (PL).pdfUchwaly_podjete_na_ZWZ (PL).pdf Uchwały podjęte przez ZWZ (PL)
Uchwaly_niepodjete_na_ZWZ (PL).pdfUchwaly_niepodjete_na_ZWZ (PL).pdf Uchwały niepodjęte przez ZWZ (PL)
Załącznik_uchwała_podjęta_Polityka_Wynagrodzeń (PL).pdfZałącznik_uchwała_podjęta_Polityka_Wynagrodzeń (PL).pdf Załącznik_uchwała_podjęta_Polityka_Wynagrodzeń (PL)
Załącznik_uchwała_niepodjęta_Polityka Wynagrodzen (PL).pdfZałącznik_uchwała_niepodjęta_Polityka Wynagrodzen (PL).pdf Załącznik_uchwała_niepodjęta_Polityka Wynagrodzen (PL)
Informacja_o_sprzeciwach_zgloszonych_do_protokolu_podczas_obrad_ZWZ (PL).pdfInformacja_o_sprzeciwach_zgloszonych_do_protokolu_podczas_obrad_ZWZ (PL).pdf Informacja_o_sprzeciwach_zgloszonych_do_protokolu_podczas_obrad_ZWZ (PL)
Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL).pdfSprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL).pdf Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL)
Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Banku za 2019 rok (PL).pdfSprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Banku za 2019 rok (PL).pdf Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Banku za 2019 rok (PL)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL).pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL).pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2019 rok (PL).pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2019 rok (PL).pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2019 rok (PL)
Sprawozdanie RN Banku z działalności w 2019 (PL).pdfSprawozdanie RN Banku z działalności w 2019 (PL).pdf Sprawozdanie RN Banku z działalności w 2019 (PL)
Raport RN z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku (PL).pdfRaport RN z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku (PL).pdf Raport RN z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku (PL)
Resolutions_adopted_at_the_OGM (ENG).pdfResolutions_adopted_at_the_OGM (ENG).pdf Resolutions_adopted_at_the_OGM (ENG)
Resolutions_not_adopted_at_the_OGM (ENG).pdfResolutions_not_adopted_at_the_OGM (ENG).pdf Resolutions_not_adopted_at_the_OGM (ENG)
Attachment_to_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG).pdfAttachment_to_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG).pdf Attachment_to_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG)
Attachment_to_not_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG) .pdfAttachment_to_not_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG) .pdf Attachment_to_not_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG)
Information_on_objections_raised_to_the_protocol_during_the_proceedings (ENG).pdfInformation_on_objections_raised_to_the_protocol_during_the_proceedings (ENG).pdf Information_on_objections_raised_to_the_protocol_during_the_proceedings (ENG)
Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank Group for the year 2019 (ENG).pdfReport of the Management Board of the Bank on the activities of Bank Group for the year 2019 (ENG).pdf Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank Group for the year 2019 (ENG)
Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank for 2019 (ENG).pdfReport of the Management Board of the Bank on the activities of Bank for 2019 (ENG).pdf Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank for 2019 (ENG)
Consolidated Financial Statements of Bank Group for the year ended on 31 December 2019.pdfConsolidated Financial Statements of Bank Group for the year ended on 31 December 2019.pdf Consolidated Financial Statements of Bank Group for the year ended on 31 December 2019
Unconsolidated Financial Statements of Bank for the year ended on 31 December 2019.pdfUnconsolidated Financial Statements of Bank for the year ended on 31 December 2019.pdf Unconsolidated Financial Statements of Bank for the year ended on 31 December 2019
Report of the Supervisory Board of Bank on its activities in 2019 (ENG) .pdfReport of the Supervisory Board of Bank on its activities in 2019 (ENG) .pdf Report of the Supervisory Board of Bank on its activities in 2019 (ENG)
Report of the Supervisory Board on the assessment of the functioning of the Remuneration Policy(ENG) .pdfReport of the Supervisory Board on the assessment of the functioning of the Remuneration Policy(ENG) .pdf Report of the Supervisory Board on the assessment of the functioning of the Remuneration Policy (ENG)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION23.05.2020 - Report 33/2020:
Resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki
Spółka AkcyjnaLegal basis:Article 56 Section 1
point 2 of the Offering Act – current and periodic informationContent
of the report:Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the
"Bank") presents as the attachments to this current report the
resolutions of the Ordinary General Meeting of the Bank of 22 May 2020
("Ordinary General Meeting"), the content of documents being the subject
of voting, as well as draft resolutions that were put to the vote and
not adopted.At the same time, the Bank informs that the Ordinary
General Meeting refrained from adopting a resolution on the matter
provided for in the agenda regarding the election of the Returning
Committee (item 4 of the agenda of the Ordinary General Meeting) due to
non-submission of candidacies. In addition, the Ordinary General Meeting
refrained from adopting resolutions on the matter provided for in the
agenda regarding the dismissal of members of the Supervisory Board of
the Bank of the previous term ending in 2020 (part of item 16 of the
agenda of the Ordinary General Meeting) due to resignation by the above
members of the Supervisory Board of the Bank.Additionally, on 22
May 2020, the Bank received a letter from the Bank's shareholder – Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander about the withdrawal of the
candidacy of Mr. Andrzej Konopacki for a member of the Supervisory Board
of the Bank, of which candidacy the Bank informed in current report No.
25/2020 date 13 May 2020. In connection with the above, this candidacy
was not subject to voting by the Ordinary General Meeting.During
the Ordinary General Meeting, objections to the resolutions were entered
to the minutes, the list of which is attached to this current report.Legal
basis: § 19 Section 1 points 6), 7), 8) and 9) of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic
information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-23 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku
2020-05-23 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.