REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BANK PEKAO S.A.: Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2023-01-26 16:17
publikacja
2023-01-26 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w nawiązaniu do: 1) raportu bieżącego 31/2021 z dnia 13 października 2021 roku, w którym Bank poinformował, że postanowieniem z dnia 11 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zarejestrował zmiany w Statucie Banku uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku z dnia 11 czerwca 2021 r. („ZWZ 2021”), pomimo wniosku Banku o zawieszenie postępowania rejestrowego do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz 2) raportu bieżącego 7/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., w którym Bank poinformował, że w wyniku skargi Banku na postanowienie referendarza, Sąd postępowanie w zakresie zmian w Statucie Banku dotyczących (i) dodania § 6 ust. 1 pkt 19a Statutu Banku (na podstawie Uchwały nr 35 ZWZ 2021) oraz (ii) zmiany § 6 ust. 1 pkt 33 Statutu Banku (na podstawie Uchwały nr 37 ZWZ 2021) wyłączył do odrębnego rozstrzygnięcia, Bank niniejszym informuje, że dnia 23 stycznia 2023 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu z dnia 18 stycznia 2023 r., w którym Sąd postanowił:

1) zarejestrować w dniu 18 stycznia 2023 roku zmiany w Statucie Banku przyjętej uchwałą nr 37 ZWZ 2021, na podstawie której § 6 ust. 1 pkt 33 Statutu Banku otrzymał brzmienie:
„33) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych oraz Narodowego Banku Polskiego określonych czynności należących do zakresu ich działalności,”
2) oddalić wniosek o wpis zmiany § 6 ust. 1 pkt 19a Statutu Banku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION26.01.2023 - Report 2/2023: Amendments
to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaThe
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”) hereby informs that
with reference to: 1) current report 31/2021 dated 13 October 2021, in
which the Bank informed that by decision dated 11 October 2021 of The
District Court for The Capital City of Warsaw in Warsaw XIII Commercial
Division of The National Court Register (the “Court”) registered the
amendments to the Bank’s Statute adopted by the Bank’s Ordinary General
Meeting of Shareholders of 11 June 2021 (“OGM 2021”) despite the Bank’s
request to suspend the registration proceedings pending approval by the
Polish Financial Supervision Authority; and 2) current report 7/2022
dated 12 April 2022, in which the Bank announced that as a result of the
Bank’s complaint against the court registrar’s decision, the Court had
set aside the proceedings with respect to the amendments to the Bank’s
Statute concerning (i) the addition of § 6(1) point 19a of the Bank’s
Statute (pursuant to the resolution no 35 of the OGM 2021) and (ii) the
amendment of § 6(1) point 33 of the Bank’s Statute (pursuant to the
resolution no 37 of the OGM 2021) for separate resolution, the Bank
hereby announces that on 23 January 2023 the Bank received the Court’s
decision dated 18 January 2023, in which the Court decided:1)
register on 18 January 2023 an amendment to the Bank’s Statute adopted
by resolution no 37 of the OGM 2021, pursuant to which § 6(1) point 33
of the Bank’s Statute reads:“Perfoming upon demand of
other banks and credit institutions and Narodowy Bank Polski specified
belonging to their scope of activity”2) dismiss the
request for the entry of an amendment to § 6(1) point 19a of the Bank’s
Statute.Legal basis: § 5 point 1 in connection with § 6 of the
Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current
and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the
laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
2023-01-26 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki