REKLAMA

AILLERON S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2019-12-11 17:52
publikacja
2019-12-11 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2019 roku, przyjęła rezygnację Pana Łukasza Juśkiewicza z funkcji Członka Zarządu oraz działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki powołała w jego miejsce nowego Członka Zarządu - Pana Tomasza Króla.

Zarząd i Rada Nadzorcza złożyła podziękowania Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi za długoletnią pracę i wkład wniesiony w rozwój Spółki i Grupy Ailleron SA. Powodem rezygnacji Pana Łukasza Juśkiewicza jest chęć rozwoju prywatnej działalności gospodarczej w innej branży, niekonkurencyjnej dla Spółki.

Pan Tomasz Król jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej oraz Audytu w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada tytuł Audytora Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania procesowego zdobyte na studiach Lean Management Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pan Tomasz Król posiada ponad 16 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami w rozbudowanych strukturach grupy kapitałowej oraz w zakresie sprawozdawczości i zarządzania ryzykiem, a także doświadczenie w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi, badań due diligence, optymalizacji procesów, skutecznego wdrażania zmian, budowania nowych rozwiązań controlingowych, tworzenia strategii oraz zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw.

W bieżącym roku Pan Tomasz Król dołączył do zespołu zarządzającego finansami Grupy Ailleron, obejmując we wrześniu funkcję Dyrektora Finansowego.

Pan Tomasz Król od 2002 roku związany był zawodowo z Armatura Kraków SA, przechodząc poszczególne szczeble kariery zawodowej, w tym w szczególności w latach 2010-2017 jako Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, a w latach 2017-2019 jako CFO Spółki, pełniąc równocześnie funkcję prokurenta samoistnego. W latach 2014-2017 pełnił równocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Armatura Kraków SA. Był odpowiedzialny za całokształt polityki finansowej grupy kapitałowej – budżetowanie i prognozowanie, plany strategiczne, programy restrukturyzacyjne, ocenę projektów inwestycyjnych, controling zarządczy i operacyjny, optymalizacja polityki podatkowej, struktury kosztów, poziomu majątku obrotowego, pozyskiwanie środków na rozwój, wdrażanie nowych rozwiązań i systemów zarządczych i controlingowych. W roku 2007 wprowadzał Armaturę Kraków SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2014 uczestniczył w zakończonych sukcesem procesach M&A kilku podmiotów, w tym grupy kapitałowej z podmiotami zagranicznymi.

W spółkach należących do Grupy Armatura zasiadał w organach zarządczych i nadzorczych:
- 2016 - Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu Armatoora SA (podmiot działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej);
- 2014 - 2016 - Członek Zarządu Aquaform SA;
- 2013 - 2016 - Wiceprezes Zarządu w Armatura Tower Sp. z o.o.;
- 2016 - 2018 - Prezes Zarządu w ARM Property Sp. z o.o. spółki prowadzącej proces sprzedaży nieruchomości nieoperacyjnych.

Pan Tomasz Król nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Ailleron SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W związku z powyższym, od dnia 11 grudnia 2019 r., Zarząd Ailleron SA działał będzie w następującym składzie:
- Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
- Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu
- Adam Bugaj - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Skrabski - Członek Zarządu
- Tomasz Król - Członek Zarządu.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2019-12-11 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki