3,0000 zł
2,74% 0,0800 zł
ACTION SA (ACT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_polroczny_GK_ACTION_S_A__I_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Action_SA_2017_PSF+PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-29
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. w restrukturyzacji Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska 10
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 794 823 1 895 160 187 132 432 636
II. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 56 947 126 544 13 407 28 888
III. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -40 915 3 834 -9 633 875
IV. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki -43 489 208 -10 239 47
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 017 43 580 19 074 9 949
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 551 -2 472 130 -564
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -95 211 -7 373 -22 416 -1 683
VIII. Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych -13 643 33 735 -3 212 7 701
IX. Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) -2,56 0,01 -0,60 0,00
X. Stan na dzień 30.06.2017 Stan na dzień 31.12.2016 Stan na dzień 30.06.2017 Stan na dzień 31.12.2016
XI. Aktywa, razem 707 985 835 534 167 511 188 864
XII. Zobowiązania 571 106 658 807 135 125 148 917
XIII. Zobowiązania długoterminowe 12 185 19 571 2 883 4 424
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 558 921 639 236 132 242 144 493
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 143 517 182 644 33 956 41 285
XVI. Kapitał zakładowy 1 696 1 696 401 383
XVII. Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 957 000 16 957 000 16 957 000 16 957 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR) 8,46 10,77 2,00 2,43
DANE JEDNOSTKOWE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 614 352 1 578 123 144 642 360 261
XX. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 30 605 87 011 7 206 19 863
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -30 923 9 996 -7 280 2 282
XXII. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki -33 307 5 016 -7 842 1 145
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 830 63 837 18 560 14 573
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 042 779 -716 178
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -87 796 -26 120 -20 671 -5 963
XXVI. Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych -12 008 38 496 -2 827 8 788
XXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) -1,96 0,30 -0,46 0,07
XXVIII. Stan na dzień 30.06.2017 Stan na dzień 31.12.2016 Stan na dzień 30.06.2017 Stan na dzień 31.12.2016
XXIX. Aktywa, razem 707 964 821 968 167 506 185 797
XXX. Zobowiązania 543 051 623 858 128 487 141 017
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 11 626 19 339 2 751 4 371
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 531 425 604 519 125 736 136 645
XXXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 164 913 198 110 39 019 44 781
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 696 1 696 401 383
XXXV. Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 957 000 16 957 000 16 957 000 16 957 000
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR) 9,73 11,68 2,30 2,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_półroczny_GK ACTION S A I 2017.pdfRaport_półroczny_GK ACTION S A I 2017.pdf Skonsolidowany raport półroczny 2017 GK ACTION SA w restrukturyzacji
2410 Action SA 2017 PSF+PSSF MSSF skrócone EMITENT PL.pdf2410 Action SA 2017 PSF+PSSF MSSF skrócone EMITENT PL.pdf Raport biegłego z przeglądu SF i SSF I półrocze 2017 GK ACTION SA w restrukturyzacji

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-29 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2017-09-29 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
2017-09-29 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.