REKLAMA

01CYBERATON: Emisja obligacji serii A przez spółkę zależną Emitenta - T&T Proenergy sp. z o.o.

2021-12-01 16:25
publikacja
2021-12-01 16:25
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż dnia 30 listopada 2021 spółka zależna Emitenta - T&T Proenergy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęła uchwałę o emisji do 4.000 (cztery tysiące) sztuk Obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) i o łącznej wartości nominalnej do 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).
Proponowanie nabycia Obligacji Serii A zostanie dokonane na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej oraz w oparciu o art. 1 ust. 4 pkt b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE zgodnie z którym oferta papierów wartościowych skierowana jest do mniej niż 150 osób fizycznych lub osób prawnych.
Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji Serii A (zastaw rejestrowy na akcjach, oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, weksel, hipoteka łączna).
Obligacje Serii A nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Wykup obligacji serii A nastąpi 13 grudnia 2023 roku.
Celem emisji obligacji jest uzyskanie finansowania na rozwój procesów inwestycyjnych związanych z rozwijaniem projektów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 123MW.
Zgodnie z przyjętą przez Grupę Kapitałową strategią projekty te po uzyskaniu pozwoleń na budowę zostaną odsprzedane zewnętrznym inwestorom branżowym.
Portfel przygotowywanych projektów przez Spółkę T&T Proenergy Sp. z o.o. do sprzedaży wg aktualnych cen rynkowych wynosi 56.580.000zł, (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki