REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

XTPL S.A.: Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2022 rok.

2023-01-23 08:05
publikacja
2023-01-23 08:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-23
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2022 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. ["Emitent", "Spółka", "XTPL"] przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w czwartym kwartale oraz w całym 2022 roku.

1.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w IV kwartale 2022 roku wyniosła 3.429 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 1.873 tys. PLN, co oznacza wzrost o 83% r/r. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

2.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w 2022 roku wyniosła 10.063 tys. PLN, wobec 2.086 tys. PLN zanotowanych w roku poprzednim, co oznacza blisko 5-krotny wzrost (4,82x). Powyżej podane wartości przychodów ze sprzedaży produktów i usług w IV kwartale 2022 i 2022 roku nie obejmują przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

Wartość pozyskanych przez Spółkę środków z realizacji dotacji w IV kwartale 2022 roku wyniosła 2.087 tys. PLN, wobec 1.803 tys. PLN w IV kwartale 2021 roku. W ujęciu narastającym za 2022 rok wartość ta wyniosła 5.912 tys. PLN, wobec 4.455 tys. PLN w 2021 roku. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, część ww. środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników Spółki za rok 2022, zaś pozostała część w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych okresów.

Znaczący wzrost przychodów komercyjnych oraz środki z realizacji dotacji miały znaczący, pozytywny wpływ na poziom środków pieniężnych. Szacunkowa wartość stanu środków pieniężnych Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 5.800 tys. PLN, w porównaniu do 3.358 tys. PLN na dzień 30 września 2022 roku i 4.580 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2021 roku. Oznacza to zwiększenie stanu środków pieniężnych o ok. 2.400 tys. PLN w IV kwartale oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych o ok. 1.220 tys. PLN w skali roku. Dla porównania w roku 2021 zmiana stanu środków pieniężnych wyniosła -234 tys. PLN w IV kwartale i -5.894 tys. PLN w całym roku. Wyższe wpływy w IV kwartale 2022 roku to efekt zaliczek płaconych przez klientów w wyniku realizacji zamówień sprzedaży urządzeń Delta Printing System na rynek azjatycki. Zaliczki nie zwiększyły wartości sprzedaży w roku 2022; zostaną one w całości rozliczone z chwilą dostawy urządzeń do klienta, w roku 2023.

Znaczący wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodów ze sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań technologicznych Spółki. W istotnej części efektem tego były działania w obszarze projektów przemysłowych wdrożeń technologii Spółki, m.in. transze płatności związane z realizacją trzech etapów prac technologicznych w ramach współpracy z Nano Dimension, partnerem z Tajwanu, a także wpływy ze sprzedaży i wynajmu urządzeń Delta Printing System oraz wpływy związane z obsługą posprzedażową, a także sprzedaż nanotuszów przewodzących.

Emitent uznał przedstawione powyżej wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług osiągnięte w IV kwartale i w 2022 roku za informację poufną ze względu na znaczącą zmianę w ich poziomie względem przychodów wygenerowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Preliminary estimates of revenues from the sale of products
and services for Q4 and 2022


Legal basis:Article 17(1) MAR – inside information


Content of the Report:The Management Board of XTPL S.A. [“Issuer”,
“Company”, “XTPL”] hereby reports preliminary estimates of the Company’s
consolidated revenues from the sale of products and services for the
fourth quarter and for the whole of 2022.


1. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's
products and services in the fourth quarter of 2022 were PLN 3,429
thousand. This is a growth of 83% year-on-year from PLN 1,873 thousand
achieved in the same period last year. This figure does not include
proceeds on account of grants related to the Issuer’s implementation of
research and development projects.


2. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's
products and services in 2022 are PLN 10,063 thousand compared to PLN
2,086 thousand posted in 2021, which means a nearly fivefold (4.82x)
increase. The above revenues from the sale of products and services in
Q4 2022 and 2022 do not include proceeds on account of grants related to
the Issuer’s implementation of research and development projects.


The value of grant proceeds obtained by the Company in Q4 2022 was PLN
2,087 thousand compared to PLN 1,803 thousand in Q4 2021. Cumulatively
for 2022, this figure stands at PLN 5,912 thousand compared to PLN 4,455
thousand in 2021. The Issuer's Management Board points out that in
accordance with the rules for accounting for those grants, part of the
above proceeds will be included in the Company's income statement for
2022, while the remainder will be recognized in the balance sheet as
deferred income.


The strong increase in commercial revenues and the grant proceeds had a
significant positive impact on the Company’s cash position. The
estimated value of the Company's cash as at 31 December 2022 was PLN
5,800 thousand compared to PLN 3,358 thousand as at 30 September 2022
and PLN 4,580 thousand as at 31 December 2021. This means an increase in
the cash level by approx. PLN 2,400 thousand in Q4 and an increase in
the cash level by approx. PLN 1,220 thousand per year. For comparison,
in 2021 the change in cash was PLN -234 thousand in Q4 and PLN -5,894
thousand throughout the year. The higher proceeds in Q4 2022 are the
result of advance payments made by clients as a result of execution of
sales orders for Delta Printing System devices for the Asian market.
Those advance payments did not increase sales for 2022 but will be
settled in full upon delivery of the devices to the client in 2023.


The strong increase in the Issuer’s estimated revenues from the sale of
products and services, as presented above, results from progress in the
commercialization of the Company's technological solutions. This is
largely owed to the activities in the area of industrial implementations
of the Company’s technology, e.g. payment tranches related to the
implementation of three stages of technological work as part of
cooperation with Nano Dimension, the partner from Taiwan, as well as
revenues from the sale and lease of Delta Printing System devices, and
the sale of conductive nanoinks.


The above preliminary consolidated revenues from the sale of products
and services achieved in the fourth quarter and in 2022 are considered
inside information by the Issuer due to a significant change in their
level compared to the corresponding period last year.


The Company’s Management Board emphasizes that the above figures are
estimated and preliminary data, which means that they may ultimately
differ from those to be disclosed in financial statements.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-23 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki