REKLAMA

VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.

2023-06-30 16:18
publikacja
2023-06-30 16:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-30
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy:
a) z zysku netto za rok 2022 w kwocie 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
b) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego w kwocie 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy).

W konsekwencji na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. zostanie wypłacona dywidenda w łącznej kwocie 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 29 września 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-30 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2023-06-30 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki