REKLAMA

VOXEL S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii L

2021-02-22 16:53
publikacja
2021-02-22 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii L
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/02/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie emisji Obligacji serii L, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lutego 2021 r.;
2) Data zakończenia subskrypcji: 19 lutego 2021 r. do godz. 12:00;
3) Data przydziału instrumentów finansowych: 19 lutego 2021 r.;
4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.000 sztuk obligacji serii L;
5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Nie wystąpiła redukcja. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 5000 sztuk obligacji serii L;
6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.000 sztuk obligacji serii L;
7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł;
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. W odpowiedzi na 27 złożonych Propozycji nabycia Zapisy na obligacje serii L złożyły 24 osoby;
9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii L przydzielono 24 osobom;
10) Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 5.000.000,- zł;
12) Łączne koszty emisji wyniosły: 101.500,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 101.500,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a,
d) promocji oferty: 0,- zł;
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 20,30 zł;
14) Obligacje zostały objęte w całości poprzez dokonanie przez obligatariuszy wpłat pieniężnych.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-22 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2021-02-22 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki