REKLAMA

Sektor bankowy może zanotować 2,9 mld zł straty netto w 2021 r.

2020-12-03 17:18
publikacja
2020-12-03 17:18
fot. Grand Warszawski / Shutterstock

W scenariuszu referencyjnym w 2021 roku sektor krajowych banków komercyjnych może odnotować 2,9 mld zł straty netto. W scenariuszu tym niedobory kapitałowe względem wymogu połączonego bufora wynosiłyby niespełna 3,5 mld zł, a niektóre z banków wymagałyby dokapitalizowania - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

"Przy założeniu materializacji prognozowanych kosztów ryzyka kredytowego oraz innych czynników, wyniki finansowe banków krajowych w 2020 r. mogłyby być o ok. trzy czwarte niższe niż w 2019 r., a w 2021 r. sektor bankowy jako całość mógłby ponieść straty" - napisano w raporcie.

"Zdecydowana większość analizowanych podmiotów (w tym również największe krajowe banki komercyjne) osiągnęłaby ujemne wyniki finansowe przynajmniej w niektórych okresach w horyzoncie symulacji" - dodano.

Poniżej projekcja wyników netto krajowych banków komercyjnych z raportu NBP według scenariusza referencyjnego i pesymistycznego (w mld zł)

Wynik finansowy netto (projekcja)
2020 ref 2,9
pes -1,0
2021 ref -2,9
pes -22,4
2022 ref 11,0
pes 10,0

NBP podał, że w scenariuszu referencyjnym wykorzystał centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji, Listopad 2020 r.”.

W scenariuszu pesymistycznym założono natomiast ostrzejszy dalszy przebieg pandemii w Polsce i na świecie, zwiększenie części ograniczeń administracyjnych oraz występowanie zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw "co przyczyniłoby się do silniejszego spadku aktywności gospodarczej i jej wolniejszej odbudowy w gospodarce światowej, w tym także w Polsce".

NBP podał, że niepewność dotycząca obydwu scenariuszy jest znaczna.

"Głównym, istotnym ryzykiem dla kształtowania się przyszłego wzrostu gospodarczego w scenariuszu referencyjnym jest ostrzejszy niż założono przebieg pandemii COVID-19 i większa skala restrykcji. Scenariusz pesymistyczny zakłada materializację tego ryzyka" - napisano w raporcie.

SCENARIUSZ REFERENCYJNY

NBP podał, że głównym czynnikiem powodującym obniżenie wyników finansowych banków w latach 2020-2021 będą wyższe odpisy na oczekiwane straty kredytowe.

"W 2022 r., przy zakładanym tempie poprawy sytuacji gospodarczej, można oczekiwać poprawy jakości portfela kredytowego oraz początku odbudowy wyników finansowych banków" - napisano w raporcie.

NBP podał, że mimo spodziewanej wysokiej skali strat finansowych, większość banków posiadałaby wystarczające nadwyżki kapitału, żeby zaabsorbować straty i rozwijać akcję kredytową.

"Niektóre banki wymagałyby dokapitalizowania w celu spełnienia wymogów kapitałowych. Należy zaznaczyć, że większość z nich już przed pandemią charakteryzowała się niską zyskownością (co

utrudniało zarówno akumulację kapitału ze źródeł wewnętrznych, jak też pozyskanie finansowania od inwestorów) i/lub niedoborem (ewentualnie niewielką nadwyżką) kapitału" - napisano w raporcie.

W scenariuszu referencyjnym banki komercyjne (o łącznym udziale 4,1 proc. w aktywach sektora) nie spełniłyby norm kapitałowych filarów I i II. Łączny niedobór kapitału wynosiłby około 2 mld zł.

"Oszacowane niedobory kapitału względem wymogu połączonego bufora również można oceniać jako relatywnie niewielkie. W scenariuszu referencyjnym niedobory wynosiłyby niespełna 3,5 mld zł i dotknęłyby banków komercyjnych o łącznym udziale 6 proc. w aktywach sektora" - napisano w raporcie.

SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY

NBP podał, że materializacja pesymistycznego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej oznaczałaby znaczne straty dla banków, zwłaszcza w 2021 roku. W scenariuszu tym strata netto sektora w 2021 roku wynieść może 22,4 mld zł.

"Podobnie jak w scenariuszu referencyjnym, w 2022 r. – dzięki stopniowej poprawie sytuacji gospodarczej i jakości portfela kredytowego – wyniki banków wzrosłyby, jednak nadal byłyby niższe niż przeciętnie w ostatnich latach" - napisano w raporcie.

NBP podał, że nawet w przypadku realizacji pesymistycznego scenariusza zdecydowana większość analizowanych banków komercyjnych byłaby w stanie zamortyzować ponoszone straty, wykorzystując do tego posiadane nadwyżki kapitałowe.

Łączny udział w aktywach sektora bankowego podmiotów z niedoborem kapitału względem norm filarów I i II zwiększyłby się do 8 proc., a ich potrzeby kapitałowe wyniosłyby około 4 mld zł.

Kapitałem na pokrycie wymogu połączonego bufora nie dysponowałyby banki komercyjne o łącznym udziale 10 proc. w aktywach sektora, a kwota niedoboru wzrosłaby do około 7 mld zł.

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych

2 020 2021 2022
Tempo wzrostu PKB (r/r, %)
Referencyjny -3,5 3,1 5,7
Pesymistyczny -8 0,8 5,3
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL (%)
Referencyjny 3,7 5,4 4,4
Pesymistyczny 6,1 8,1 7
Inflacja CPI (r/r, %)
Referencyjny 3,4 2,6 2,7
Pesymistyczny 3,1 -0,7 0
WIBOR 3M (%)
Referencyjny 0,7 0,2 0,2
Pesymistyczny 0,7 0,2 0,2

(PAP Biznes)

seb/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
jas2
Odsetki to przeżytek. Ciekawe dlaczego bank miałby płacić za to, że zakopujesz swoje pieniądze, zamiast je inwestować?
jas2
"Sektor bankowy może zanotować 2,9 mld zł straty"

No i dobrze. Po co bankom zyski, skoro i tak mają wszystkie pieniądze świata?

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki