REKLAMA

SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

2020-09-24 15:40
publikacja
2020-09-24 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-24
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24.09.2020 r. powziął informację o podpisaniu ze strony ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") aneksów do obowiązujących strony umów finansowych tj.:
(i) aneks nr 8 do umowy wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: podwyższenie sublimitu na akredytywy dokumentowe w walutach EUR/USD do wysokości 500.000 EUR (dotychczas 400.000 EUR), podwyższenie sublimitu kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym do wysokości 500.000 EUR (dotychczas 400.000 EUR) na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie płatności z akredytyw, sublimit w wysokości 900.000 EUR (bez zmian w stosunku do poprzedniej wartości) do wykorzystania w pełnej wysokości na kredyt obrotowy w rachunku bankowym. Łączna kwota udostępnionego finansowania wynosi 1.400.000 EUR (dotychczas 1.300.000 EUR). Okres dostępności limitu kredytowego został wydłużony do dnia 23 września 2022 r. Dodatkowo uległy zmianie zabezpieczenia umowy kredytowej w następujący sposób: zwolniono hipotekę na nieruchomościach GL1R/00036234/7 i GL1R/00039126/8, dodano zabezpieczenie w postaci gwarancji udzielonej przez BGK w ramach funduszu gwarancji płynnościowych stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres do dnia 23 grudnia 2022 r. Pozostałe zabezpieczenia nie uległy zmianie.
(ii) aneks nr 12 do umowy wieloproduktowej zawartej w dniu 23 marca 2012 r. który wprowadził następujące zmiany do umowy: usunięto dotychczasowy sublimit w wysokości 1.400.000 złotych na kredyt w rachunku bieżącym i pozostawiono sublimit w dotychczasowej wysokości 400.000 złotych do wykorzystania na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe oraz dotychczasowy sublimit w wysokości 500.000 złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie płatności z akredytyw. Termin dostępności limitu kredytowego został wydłużony do dnia 23 września 2022 r. W miejsce usuniętego sublimitu w wysokości 1.400.000 złotych na kredyt obrotowy zawarto z bankiem ING nową umowę kredytową opisaną poniżej w dalszej części raportu.
Informacje w zakresie ww. umów wieloproduktowych zawarte zostały w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
(iii) aneks nr 7 do umowy o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji z dnia 28 czerwca 2018 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: wykreślenie hipoteki umownej do kwoty 8.700.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, rezygnacja z cesji polisy ubezpieczeniowej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8. Pozostałe zabezpieczenia pozostały bez zmian.
(iv) aneks nr 6 do umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 28 czerwca 2018 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: wykreślenie hipoteki umownej do kwoty 8.700.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, rezygnacja z cesji polisy ubezpieczeniowej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8. Pozostałe zabezpieczenia pozostały bez zmian.
Informacje w zakresie ww. umów zawarte zostały w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Emitent informuje ponadto, że w dniu 24.09.2020 r. powziął informację o podpisaniu ze strony Banku umowy kredytowej na kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 1.500.000 złotych do wykorzystania na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej z terminem dostępności do dnia 23 września 2022 r. Zabezpieczeniem kredytu są: (i) hipoteka umowna do kwoty 8.700.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, (iii) gwarancja udzielona przez BGK w ramach linii gwarancyjnej FGPOIR w kwocie stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytowania do dnia 23 grudnia 2022 r., (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kpc do wysokości 2 250 000 złotych.

Co więcej, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., nr 27/2019 z 11 lipca 2019 r., nr 21/2020 z 10 lipca 2020 r. Emitent informuje, iż powziął informację o podpisaniu ze strony Banku, w dniu 24.09.2020 r. aneksu do umowy poręczenia opiewającej na zobowiązania pieniężne spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("PE") - akcjonariusza większościowego Spółki wobec Banku ("Umowa Wieloproduktowa"). Umowa Wieloproduktowa pozostaje nadal poręczona przez Spółkę do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 złotych. Zobowiązanie Spółki z tytułu poręczenia zostało przedłużone do dnia 26 września 2028 r. Wszelkie pozostałe postanowienia umowy poręczenia pozostają̨ niezmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-24 Beata Korona Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki