REKLAMA

STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża „Laski 1"

2019-09-10 15:23
publikacja
2019-09-10 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-10
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna dotycząca zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża „Laski 1"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”) informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym, tj. 10.09.2019 r., informacji, iż w dniu 29.08.2019 r. Minister Środowiska decyzją DGK-VIII.4741.2.2019.AJ zatwierdził na wniosek podmiotu zależnego ZGH „Bolesław” S.A. „Dokumentację geologiczną złoża rud cynku i ołowiu „Laski 1”". Zatwierdzone zasoby znajdujące się w złożu „Laski 1” zostały udokumentowane w kategorii C1+C2 i wynoszą łącznie 10,76 mln ton rudy Zn-Pb, w tym 424,86 tys. ton cynku oraz 67,81 tys. ton ołowiu. Powyższa decyzja nie jest prawomocna i zainteresowane strony mogą zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geologiczne i górnicze, podmiotowi, który sporządził dokumentację geologiczną, przysługuje prawo pierwszeństwa (przez okres 3 lat od daty otrzymania decyzji zatwierdzającej) do uzyskania prawa użytkowania górniczego.

Ponadto Emitent informuje, że wstępna analiza celowości realizacji projektu górniczego „Laski 1” pozwala na prowadzenie prac przygotowawczych. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża „Laski 1” jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania koncesji eksploatacyjnej, które obejmują w szczególności: wykup informacji geologicznej, wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz na jego podstawie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu górniczego „Laski 1”. Niezbędnym elementem ww. wniosku jest projekt zagospodarowania złoża (PZZ).

Jednocześnie Emitent podkreśla, że dopełnienie powyższych wymagań formalnych nie jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy kopalni. Ostateczna decyzja odnośnie do rozpoczęcia inwestycji na złożu „Laski 1” podjęta będzie po szczegółowej analizie opłacalności przedsięwzięcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Piotr Janeczek Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki