REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-04-29 17:33
publikacja
2022-04-29 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 27 maja 2022 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021.
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2021.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie WZA.pdfOgloszenie WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A.
Projekty_uchwal.pdfProjekty_uchwal.pdf Projekty uchwał
Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdfFormularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Pelnomocnictwo.pdfPelnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwa
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtmlSpr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtmlRaport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml Raport niezaleznego biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-04-29 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki