REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-05-12 14:05
publikacja
2021-05-12 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 8 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020.
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2020.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie WZA.pdfOgloszenie WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał na WZA.pdfProjekty uchwał na WZA.pdf Projekty uchwał
Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdfFormularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf Formularz do wykonywania głosu na WZA przez pełnomocnika
Pelnomocnictwo.pdfPelnomocnictwo.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-05-12 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki