REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie z ARP S.A. decyzji o udzieleniu pomocy

2021-04-30 15:03
publikacja
2021-04-30 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Otrzymanie z ARP S.A. decyzji o udzieleniu pomocy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu 30.04.2021 r. do Spółki wpłynęła decyzja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) z dnia 23.04.2021 r. o udzieleniu Emitentowi pomocy na ratowanie w formie pożyczki w wysokości 14.010 tys. zł („Pożyczka”), na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298) („Decyzja”), uwzględniająca w całości wniosek Emitenta.

Zgodnie z Decyzją udzielenie Emitentowi Pożyczki uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:
-ustanowienia przez Emitenta na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczenia zwrotu Pożyczki w następujących formach:
o zastawu rejestrowego, a do czasu wpisania zastawu do rejestru zastawów, zastawu cywilnego na akcjach Emitenta będących w posiadaniu akcjonariuszy powiązanych z osobami zarządzającymi Spółką, wskazanych we wniosku Emitenta;
o weksla własnego Emitenta in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą remitent uprawniony będzie do uzupełnienia weksla do kwoty 21.015 tys. zł,
o oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do maksymalnej sumy w wysokości 21.015 tys. zł;
- dostarczenia przez Emitenta oświadczenia o uzyskaniu zgód korporacyjnych wymaganych do zaciągnięcia Pożyczki i ustanowienia w/w zabezpieczeń;
- dostarczenia wszelkich innych zgód wymaganych dla skutecznego zaciągnięcia Pożyczki.

Przedmiotem finansowania jest pokrycie luki płynnościowej przez okres 5 miesięcy od uruchomienia środków Pożyczki. Pożyczka będzie udzielona na okres 5 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, rozumianego jako dzień spełnienia ostatniego z w/w warunków i będzie oprocentowana w wysokości 4,15% w skali roku. Jednocześnie ARP zobowiązała Emitenta do złożenia, w terminie 4 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, do zatwierdzenia:
- uproszczonego planu restrukturyzacji, jeżeli będzie ubiegał się o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne albo
- planu restrukturyzacji, jeżeli będzie ubiegał się o pomoc na restrukturyzację albo
- planu likwidacji albo
- oświadczenia o planowanej spłacie pożyczki w terminie określonym w decyzji.
W zakresie powyższego Emitent informuje, że zgodnie ze złożoną do ARP informacją uzupełniającą do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy publicznej, Emitent zobowiązał się do przedłożenia do ARP w terminie 4 miesięcy od uzyskania pomocy, planu restrukturyzacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci zmiany terminu spłaty pożyczki na ratowanie i/lub częściową konwersję w/w pożyczki na akcje Emitenta.

Decyzja uprawomocni się w terminie 14 dni od dnia publikacji raportu lub po złożeniu przez Emitenta oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy pożyczki w trybie właściwych raportów.

O ubieganiu się o ww. pomoc publiczną Sfinks informował w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2020 do 30.09.2020 opublikowanym w dniu 30.11.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2021-04-30 DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki