REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2020-09-30 19:06
publikacja
2020-09-30 19:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_Polroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Quantum_software_SA-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Quantum_software_S.BES._PSSF_30.06.2020_MSSF_rap.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Quantum_software_S.BES._PSF_30.06.2020_MSSF_rap.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 782 16 039 4 004 3 740
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 243 1 453 505 339
III. Zysk (strata) brutto 2 385 1 397 537 326
IV. Zysk (strata) netto 2 003 1 105 451 258
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 689 1 572 380 367
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -157 -86 -35 -20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 952 -219 214 -51
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 484 1 267 559 295
IX. półrocze 2020 31.12.2019 półrocze 2020 31.12.2019
X. Aktywa, razem 22 179 18 705 4 966 4 392
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 7 936 5 906 1 777 1 387
XII. Zobowiązania długoterminowe 799 906 179 213
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 137 5 000 1 598 1 174
XIV. Kapitał własny 14 243 12 799 3 189 3 006
XV. Kapitał zakładowy 657 657 147 154
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,52 0,84 0,34 0,20
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,52 0,84 0,34 0,20
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,83 9,73 2,43 2,29
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,83 9,73 2,43 2,29
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego półrocze 2020 półrocze 2019 półrocze 2020 półrocze 2019
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 938 653 211 152
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 171 139 39 32
XXVI. Zysk (strata) brutto 219 155 49 36
XXVII. Zysk (strata) netto 196 139 44 32
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -152 -73 -34 -17
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 5 1 1
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -146 -68 -33 -16
XXXII. półrocze 2020 31.12.2019 półrocze 2020 31.12.2019
XXXIII. Aktywa, razem 12 378 12 474 2 772 2 929
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 489 781 109 183
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 5 5 1 1
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 484 776 108 182
XXXVII. Kapitał własny 11 889 11 693 2 662 2 746
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 147 154
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,11 0,03 0,02
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,11 0,03 0,02
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,04 8,89 2,02 2,09
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,04 8,89 2,02 2,09
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2020 Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software SA-sig-sig-sig.pdf2020 Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software SA-sig-sig-sig.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej wraz ze Śródrocznym Skróconym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki
GK_Quantum software S.BES._PSSF_30.06.2020_MSSF_rap.pdfGK_Quantum software S.BES._PSSF_30.06.2020_MSSF_rap.pdf Raport Audytora z przeglądu Środrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Quantum software S.BES._PSF_30.06.2020_MSSF_rap.pdfQuantum software S.BES._PSF_30.06.2020_MSSF_rap.pdf Raport Audytora z przeglądu Środrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-09-30 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2020-09-30 Marek Jędra Wiceprezes Zazrądu
2020-09-30 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki