REKLAMA

PKNORLEN: Zatwierdzenie warunków emisji obligacji

2020-12-08 18:06
publikacja
2020-12-08 18:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-08
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zatwierdzenie warunków emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 8 grudnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 PLN ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN lub równowartości tej kwoty w innych walutach emisji ustanowionego na podstawie umowy programu emisji obligacji zawartej w Warszawie w dniu 27 listopada 2006 roku, z późniejszymi zmianami.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia: 10.000;
- wartość nominalna jednej Obligacji: 100.000 PLN;
- cena emisyjna jednej Obligacji: 100.000 PLN;
- maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: do 1.000.000.000 PLN;
- data emisji: 22 grudnia 2020 r.;
- data wykupu: 22 grudnia 2025 r.;
- Obligacje nie są zabezpieczone;
- w dniu emisji Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A.;
- Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1208), w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopą procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, według której naliczana będzie kwota odsetek za wszystkie okresy odsetkowe Obligacji, będzie WIBOR 6M powiększony o marżę. Poziom marży uzależniony jest od oceny (ratingu) agencji ESG, czyli MSCI ESG Research (UK) Limited lub innego podmiotu, który ją zastąpi, mierzącą podatność Spółki na istotne ryzyka związane w szczególności z wywiązywaniem się przez Spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez Spółkę tymi ryzykami, albo alternatywny rating ESG („Rating ESG”). Marża dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 90 punktów bazowych w skali roku i w następnych okresach odsetkowych, możliwe jest dodanie do niej odpowiednio 5 lub 10 punktów bazowych w skali roku w zależności od poziomu przyznanego Ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji.

Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji Obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez Spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research (UK) Limited na poziomie z daty emisji Obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu.

Spółka zamierza pozyskać rating kredytowy dla Obligacji.

Patrz także raporty bieżące: nr 56/2020 z dnia 28 października 2020 roku, nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Approval of terms and conditions of bonds issueRegulatory announcement no 63/2020 dated 8 December 2020PKN ORLEN S.A. (“Company") announces that the Company’s Management Board on 8 December 2020 has decided to issue unsecured, bearer bonds of series C with the total nominal value not higher than PLN 1 000 000 000 (“Bonds”) within the Bond Issue Programme with a limit of PLN 4 000 000 000 or other currencies equivalents of that amount on the base of Agreement for a Bond Issue Programme, signed in Warsaw on 27 November 2006 (with subsequent annexes).The Bonds will be issued with the following terms and conditions:- Maximum number of Bonds proposed to be acquired: 10.000;- Nominal value of one Bond: PLN 100.000;- Issue price of one Bond: PLN 100.000;- Maximum total nominal value of Bonds: up to PLN 1.000.000.000;- Bond issue date: 22 December 2020;- Redemption date: 22 December 2025;- Bonds are not secured;- On the issue day the Bonds will be registered in the Central Securities Depository of Poland;- Bonds will be introduced to the alternative trading system on the Warsaw Stock Exchange;- Bonds will be offered for purchase according to art. 33 point 1 of the Polish Act on Bonds as of 15 January 2015 (unified text Journal of Laws 2020 No 1208), in the way that will not require to prepare a prospectus or information memorandum;- Bonds will be of variable interest rate. The interest rate calculated according to the Bond issue terms and conditions, for all interest periods will be WIBOR 6M increased by margin. The level of margin will depend on rating of ESG agency, i.e. MSCI ESG Research (UK) Limited or another entity that will replace it, which measure the Company’s resilience to material environmental, social and governance (ESG) risks and how well it manage those risks, or alternative ESG rating (“ESG Rating”). The margin for the first interest period will amount to 90 bp and in the next interest periods it is possible to add to the margin 5 or 10 bp per annum, respectively, depending on the level of ESG rating admitted according to the Bond issue terms and conditions.The Company plans to use the financial resources from the Bonds issue for the general corporate purposes, including realization of ESG target, i.e. maintaining by the Company of the ESG rating admitted by the MSCI ESG Research (UK) Limited at the level as of the day of the Bonds issue or achieving of higher rating.The Company intends to obtain a credit rating for the Bonds.See also regulatory announcement no 56/2020 dated 28 October 2020, no 103/2018 dated 24 October 2018, no 102/2018 dated 24 October 2018, no 13/2007 dated 20 February 2007 and no 75/2006 dated 27 November 2006.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-08 Jan Szewczak Członek Zarządu
2020-12-08 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki