REKLAMA

Odszkodowanie za błędy medyczne podczas porodu

2013-06-26 06:00
publikacja
2013-06-26 06:00

Świadomość społeczna w zakresie przysługujących pacjentom praw systematycznie wzrasta. Wraz ze wzrostem świadomości i wiedzy pacjentów, wzrasta również liczba procesów o odszkodowania medyczne, bądź też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od placówki ochrony zdrowia – najczęściej szpitala i ubezpieczającego ten szpital towarzystwa ubezpieczeniowego.

odszkodowanie błąd medyczny poród
Źródło: Thinkstock

Szczególną pozycję w procesach odszkodowawczych zajmują te postępowania, gdzie dochodzone roszczenia wynikają z nieprawidłowo przeprowadzonego porodu, w wyniku którego doszło do powikłań, trwałego kalectwa noworodka, a w skrajnych sytuacjach nawet do śmierci.

Zebranie dokumentacji medycznej

Przygotowanie pozwu i zebranie dokumentacji to zaledwie początek całej ciężkiej drogi. Pamiętać należy, iż jeśli cokolwiek podczas porodu pójdzie nie tak, należy od razu zażądać od szpitala dokumentacji medycznej. Z doświadczenia wynika, że częstokroć dokumentacja ta jest niespójna, niepełna, bądź nawet zawiera twierdzenia wewnętrznie sprzeczne. Dlaczego należy jak najszybciej uzyskać kopię dokumentacji? W celu odpowiedniego zabezpieczenia materiału dowodowego. Pamięć ludzka jest zawodna.

Przesłuchiwany w charakterze świadka lekarz, czy też położna nie będą w stanie po upływie pewnego okresu czasu przedstawić dokładnego przebiegu porodu w sądzie. Personel medyczny przeprowadza cały szereg porodów w ciągu dnia i z pewnością nie pamięta szczegółów w miarę upływu czasu. Stąd ważne jest, aby dokumentacja medyczna wypełniana była przez personel medyczny na bieżąco, zgodnie ze stanem rzeczywistym i opatrzona podpisem osoby dokonującej wpis.

Przeprowadzenie dowodu z opini biegłego

W trakcie procesu sąd weryfikuje materiał dowodowy i wydaje odpowiednie postanowienie o przeprowadzeniu dowodów. Jednym ze sztandarowych źródeł dowodowych w procesie medycznym jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza danej specjalności. Jak można domniemywać, lekarze niechętnie wypowiadają się na temat błędów popełnionych przez kolegów po fachu. Biegły posiada wiadomości specjalne i niekiedy jego opinia jest decydująca. Tym niemniej, w sytuacji gdy biegły danej specjalności wypowiada się na temat swojego kolegi, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, weryfikować każde użyte przez biegłego twierdzenie. Część środowiska lekarskiego prezentuje daleko posuniętą solidarność zawodową i niechętnie zamieszcza w opiniach stwierdzenia o niezachowaniu procedur medycznych. Wówczas prowadzenie procesu i wykazywanie błędu w sztuce lekarskiej jest szczególnie utrudnione i wymaga rzetelnego przygotowania, gruntownej analizy, konsultacji i wielu godzin spędzonych w bibliotece uczelni medycznej.

Warto również zwrócić uwagę na Kodeks Etyki Lekarskiej, który każdy lekarz ma obowiązek stosować. W art. 53 ust. 2 tego kodeksu czytamy, że „lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób”. Czytając powyższy przepis nie można oprzeć się wrażeniu, iż jego sformułowanie powoduje, że wyrażenie przez biegłego opinii krytycznej w stosunku do kolegi po fachu, mogłoby zostać przez organy izby lekarskiej zakwalifikowane jako naruszenie zasad etyki zawodowej, co z kolei mogłoby się wiązać z negatywnymi skutkami dla biegłego.

Ocena opinni biegłego przez Sąd

Sąd oceniając opinię biegłego o innym lekarzu, czy też członku personelu medycznego, winien ze szczególną starannością przeanalizować stanowisko biegłego, szczególnie, gdy strony procesu zgłoszą swoje zarzuty do opinii biegłego. Bezkrytyczne przyjęcie przez sąd opinii biegłego i brak analizy pod kątem doświadczenia życiowego, wiedzy powszechnej i zasad logicznego myślenia, w skrajnych przypadkach, może doprowadzić do oddalenia powództwa w sytuacji, gdy sąd opiera się na opinii stojącej w sprzeczności z prezentowanymi powszechnie w nauce poglądami, wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, czy też fachową literaturą. Z drugiej strony, to na pełnomocniku spoczywa ciężar wskazania sądowi wątpliwości odnoszących się do przedstawionej opinii poprzez zgłoszenie zarzutów do opinii biegłego.

Sąd zobligowany jest oprzeć się na opinii biegłych i nie może dokonywać ustaleń wbrew wnioskom wynikającym z prawidłowo sporządzonych i uzasadnionych opinii biegłych sądowych. Tym niemniej, jest zobligowany również do tego, aby rozpatrzyć zarzuty do tych opinii, a w sytuacji, gdy opinia nie jest sporządzona i uzasadniona prawidłowo, sąd winien dokonać weryfikacji zapisów opinii kierując się zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej.

Przyczyny zaistnienia błędu w sztuce

Przyczyny zaistnienia błędu w sztuce w trakcie trwania porodu mogą być różne, czasem są wynikiem stosowania przestarzałego sprzętu, albo złego rozpoznania. Szczególnym przypadkiem jest wystąpienie tzw. dystocji barkowej, która według lekarzy jest nie do przewidzenia, ale istnieje szereg czynników, które mogą sugerować jej wystąpienie. Zaniechanie dokonania pewnych badań prenatalnych, nieodpowiednia diagnoza, brak rozpoznania, może być brzemienne w skutkach i doprowadzić do utraty sprawności fizycznej.

Innym przypadkiem, z którym można się spotkać, jest przypadek nieprawidłowego rozpoznania, w wyniku którego doszło do niedotlenienia okołoporodowego noworodka. Niedotlenienie można rozpoznać obserwując monitor KTG. Skutki niedotlenienia uzależnione są od czasu jego trwania. W skrajnych przypadkach niedotlenienie może prowadzić do dziecięcego porażenia mózgowego.

Pamiętać należy, iż powikłania okołoporodowe nie zawsze są możliwe do zapobieżenia. Nie jest to system zero-jedynkowy, który pozwala na jednoznaczne wskazanie, czy zawinił personel medyczny, czy też miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Dlatego, z punktu widzenia ewentualnego dochodzenia roszczeń, bądź wykazania przez szpital prawidłowości zachowania procedur medycznych, ważne jest jak najbardziej dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta.

Dariusz Kałuża, prawnik z kancelarii Robaszewska&Płoszka. Radcowie Prawni

Źródło:Sasal Public Relations
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~Agata
Polecam skorzystanie z usług Kancelarii MG Premium. Fachowa i profesjonalna pomoc prawna. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie http://odszkodowaniamedyczne.info/
~gregorygreg
Jeżeli ktoś sam dochodzi odszkodowania za błąd lekarski to polecam publikacje:http://www.duzeodszkodowania.com/oferta/odszkodowanie-za-blad-lekarski-jak-odzyskac/odszkodowanie-za-blad-lekarski-lekarza

Powiązane: Dzieci

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki