REKLAMA

NEWAG S.A.: Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

2020-06-26 15:02
publikacja
2020-06-26 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Województwem Małopolskim („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa Małopolskiego („Zamawiający”) 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat od odbioru danego EZT oraz świadczeniami dodatkowymi.

Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego do 2 dodatkowych EZT oraz części zamiennych.

Dostawy EZT będą wykonywane w latach 2021-2022, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wartość Umowy wynosi 154 630 000,00 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych płatne proporcjonalnie po dostawie poszczególnych EZT. W razie skorzystania z opcji zamówienia dodatkowych 2 EZT i części zamiennych wartość Umowy wyniesie 199 408 400,00 zł netto.

Spółka wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w wysokości 19 019 490,00 zł, w formie gwarancji ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem, iż w razie skorzystania z opcji przez Zamawiającego Spółka podwyższy zabezpieczenie o 10 % wartości opcji. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po zakończeniu gwarancji i rękojmi za wady.

Spółka udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na każdy dostarczony EZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w Umowie zobowiązań oraz odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 75 % wartości Umowy brutto z uwzględnieniem opcji. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2020-06-26 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki