REKLAMA

NEUCA: wyniki finansowe

2022-11-17 00:13
publikacja
2022-11-17 00:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 8 280 607 7 182 798 1 766 341 1 575 693
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 209 596 160 178 44 709 35 138
III. Zysk (strata) brutto 178 222 164 115 38 017 36 002
IV. Zysk (strata) netto 132 037 126 997 28 165 27 859
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 122 329 125 706 26 094 27 576
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 276 142 242 997 58 904 53 306
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (158 383) (84 637) (33 785) (18 567)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (120 632) (91 099) (25 732) (19 984)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (2 873) 67 261 (613) 14 755
X. Średnioważona liczba akcji 4369033 4397741 4369033 4397741
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 28,00 28,58 5,97 6,27
XII. Stan na 30.09.2022 Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 30.09.2021
XIII. Aktywa razem 4 557 263 4 077 879 935 821 880 200
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 640 516 3 224 251 747 570 695 946
XV. Zobowiązania długoterminowe 341 645 367 233 70 156 79 266
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 298 871 2 857 018 677 414 616 680
XVII. Kapitał własny 916 747 853 628 188 251 184 254
XVIII. Kapitał zakładowy 4 420 4 425 908 955
XIX. Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021
XX. Aktywa razem 4 298 487 4 122 000 918 363 896 204
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 418 297 3 237 484 730 312 703 893
XXII. Zobowiązania długoterminowe 342 029 389 929 73 074 84 778
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 076 268 2 847 555 657 238 619 115
XXIV. Kapitał własny 880 190 884 516 188 051 192 311
XXV. Kapitał zakładowy 4 405 4 432 941 964
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody ze sprzedaży 7 784 474 6 894 121 1 660 511 1 512 366
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75 090 52 594 16 017 11 538
XXVIII. Zysk (strata) brutto 86 064 117 055 18 358 25 678
XXIX. Zysk (strata) netto 70 477 105 573 15 033 23 160
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 257 374 159 701 54 901 35 034
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (94 092) (54 407) (20 071) (11 935)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (164 735) (72 595) (35 140) (15 925)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 453) 32 699 (310) 7 174
XXXIV. Średnioważona liczba akcji 4369033 4397741 4369033 4397741
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 16,13 24,01 3,44 5,27
XXXVI. Stan na 30.09.2022 Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 30.09.2021
XXXVII. Aktywa razem 4 220 061 3 886 216 866 578 838 830
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 046 622 3 708 013 830 963 800 365
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 228 701 236 022 46 963 50 945
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 3 817 921 3 471 991 784 000 749 420
XLI. Kapitał własny 173 439 178 203 35 615 38 465
XLII. Kapitał zakładowy 4 420 4 425 908 955
XLIII. Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021
XLIV. Aktywa razem 3 985 262 3 791 295 851 443 824 302
XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 806 693 3 584 761 813 292 779 397
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 233 702 236 733 49 930 51 470
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 572 991 3 348 028 763 362 727 927
XLVIII. Kapitał własny 178 569 206 534 38 151 44 905
XLIX. Kapitał zakładowy 4 405 4 432 941 964
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport III kw_2022.pdfraport III kw_2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2022-11-16 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16 KRZYSZTOF MISZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16 JULITA CZYŻEWSKA WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16 ROMAN DUDZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16 DANIEL WOJTKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki