REKLAMA

NEUCA: wyniki finansowe

2022-08-31 00:03
publikacja
2022-08-31 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_polrocze_2022_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_I_polrocze_2022_skrocone_NEUCA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_1_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Neuca_S.A._Skonsolidowane_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Neuca_S.A._Jednostkowe_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 5 471 494 4 630 516 1 178 516 1 018 322
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 156 785 101 247 33 770 22 266
III. Zysk (strata) brutto 141 549 111 256 30 489 24 467
IV. Zysk (strata) netto 102 732 86 127 22 128 18 941
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 96 978 85 821 20 888 18 873
VI. Średnioważona liczba akcji 4 392 454 4 400 158 4 392 454 4 400 158
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 22,08 19,5 4,76 4,29
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 127 608 129 857 27 486 28 558
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -88 073 -41 894 -18 970 -9 213
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 151 -74 155 -6 494 -16 308
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 9 384 13 808 2 022 3 037
XII. Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21
XIII. Aktywa razem 4 297 418 3 618 858 918 134 800 491
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 419 254 2 805 377 730 517 620 549
XV. Zobowiązania długoterminowe 341 537 340 879 72 969 75 402
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 077 717 2 464 498 657 548 545 147
XVII. Kapitał własny 878 164 813 481 187 618 179 942
XVIII. Kapitał zakładowy 4 405 4 419 941 977
XIX. Stan na 31.12.21 Stan na 31.12.21
XX. Aktywa razem 4 122 000 896 204
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 237 484 703 893
XXII. Zobowiązania długoterminowe 389 929 84 778
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 847 555 619 115
XXIV. Kapitał własny 884 516 192 311
XXV. Kapitał zakładowy 4 432 964
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody ze sprzedaży 5 160 844 4 439 571 1 111 604 976 331
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 112 34 736 13 594 7 639
XXVIII. Zysk (strata) brutto 99 653 35 668 21 464 7 844
XXIX. Zysk (strata) netto 81 739 27 523 17 606 6 053
XXX. Średnioważona liczba akcji 4 392 454 4 400 158 4 392 454 4 400 158
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,61 6,26 4,01 1,38
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 122 338 77 684 26 351 17 084
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 267 -43 857 -12 119 -9 645
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -68 894 -34 243 -14 839 -7 531
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem -2 823 -416 -607 -92
XXXVI. Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21
XXXVII. Aktywa razem 3 985 262 3 476 503 851 443 769 002
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 806 693 3 375 178 813 292 746 589
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 233 702 235 375 49 930 52 065
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 3 572 991 3 139 803 763 362 694 524
XLI. Kapitał własny 178 569 101 325 38 151 22 413
XLII. Kapitał zakładowy 4 405 4 419 941 977
XLIII. Stan na 31.12.21 Stan na 31.12.21
XLIV. Aktywa razem 3 791 295 824 302
XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 584 761 779 397
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 236 733 51 470
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 348 028 727 927
XLVIII. Kapitał własny 206 534 44 905
XLIX. Kapitał zakładowy 4 432 964
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport I półrocze 2022_GRUPA.pdfRaport I półrocze 2022_GRUPA.pdf
Raport I półrocze 2022 skrocone NEUCA.pdfRaport I półrocze 2022 skrocone NEUCA.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu I półrocze 2022.pdfSprawozdanie_Zarzadu I półrocze 2022.pdf
List_Prezesa_1_półrocze_2022.pdfList_Prezesa_1_półrocze_2022.pdf
Neuca S.A._Skonsolidowane_Raport_z_przeglądu.pdfNeuca S.A._Skonsolidowane_Raport_z_przeglądu.pdf
Neuca S.A._Jednostkowe_Raport_z_przeglądu.pdfNeuca S.A._Jednostkowe_Raport_z_przeglądu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2022-08-31 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2022-08-31 KRZYSZTOF MISZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki